Peygamber (s.a.v) ve Ehl-i Beyt (a.s) Glistanından

 

 

Bir Demet Gl

 

Yazar

Üstad Seyyid Kemal Fakih İmani

 

 

 

 

 

 

 

( )

4 59

Ey iman edenler, Allaha, resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin.

(Nisa/59)

 

 

 

 

 

Yazar, bu kitapta yer alan hadisleri yukarıdaki ayet-i kerimeye istinat ederek bir araya toplamıştır.


 

 

 

 

 

İindekiler

 

Çevirenin Notu. 3

Önsöz. 3

Allahı Tanıma, Allahın Azameti ve Ltf. 3

Namaz ve Etkileri 3

Teheccd Namazı 3

Allah'a İman ve Rızayetini Elde Etmek. 3

Takva ve Gerekliliği 3

Dua. 3

Ehl-i Beyt 3

Ehl-i Beyt (a.s)ın Sevgisi 3

Övlmş-Gzel Sıfatlar 3

Ehl-i Beyt (a.s)ın Şiileri ve Sıfatları 3

İlim ve Değeri 3

İlim Öğrenmenin Fazileti 3

İlim ve İlim Öğretmenin Fazileti 3

Alimlerin Fazileti ve Önemi 3

Tövbe. 3

Mminlerin Yzsuyunun Korunması 3

Adaletsizlik ve Zulm.. 3

Mslman Kardeşinin Hakları 3

Selam.. 3

İyiliği Emretmek ve Kötlkten Sakındırmak. 3

Dil ve Afetleri 3

Gıybet ve İnsanları Ayıplamak. 3

Yalancılık. 3

Dost ve Arkadaşlık. 3

Köt Arkadaş. 3

İnsanlara Hizmet Etmek. 3

Bor Vermek. 3

Muhtalara Yardım.. 3

İnfak. 3

Sıla-i Rahim.. 3

Anne ve Babaya İyilik Etmek. 3

Çocukların Hakkı 3

St Emzirme. 3

Evlilik Byk Bir İbadettir 3

Evliliğe Teşvik. 3

İlahi Rahmetin ve Gzel Ahlakın Anahtarı Evliliktir. 3

Evlilikte Acele Etmek. 3

Şeri Evliliğe Yardımcı Olmak. 3

Kadın ve Mihriyesi 3

Mihir Ne Kadar Az Olursa O Kadar İyidir. 3

İman ve Doğruluk Gölgesinde Evlilik. 3

Evlilikte Erkeğin Niyeti 3

Geimini Temin Etmek. 3

Eşine Saygı Göstermek. 3

Kadın ve Eşini Hoşnut Etmesi 3

İyi Kadının Özellikleri 3

Boşanma ve Neticeleri 3

Harama Bakmaktan Sakınmak. 3

Kadının Sslenmesi 3

Zina ve Zararlı Etkileri 3

İslamda Sağlık Meselesi 3

Toplumsal İlişkiler ve Kazan. 3

Alış-Verişlerde Sahtekarlık Etmek. 3

Şehvet 3

Dnya Malına Tamah Etmek. 3

Fani Dnya ve Helak Edici Cazibesi 3

Gafil İnsanlar 3

Öldrc Hırs ve Arzular 3

Kibir Ve Gurur 3

Tasarruflu/İktisatlı Olmak. 3

Meşveret/Danışma. 3

İş ve Tembellik. 3

Şehid ve Şahadet 3

Beklenilen Mehdi (a.s) ve Adaletin Hakimiyeti 3

Ahir Zamanda İslam Ümmeti 3

Ömr Nasıl Yaşamak Gerektiği Hususunda. 3

Dinde Araştırma. 3

İyi Ahlak ve Gzel Faydaları 3

Gazap ve Köt Ahlakın Afetleri 3

Mağfiret/Bağışlanma Talebi 3

Cemaat Namazı 3

Kitabın Bitiş Duası 3 

 

 

Çevirenin Notu

 

 

Tm mmet Resulullahtan sonra Hz. Ali ve diğer Ehl-i Beyt imamlarına tabi olmakla ykmldr. Nitekim Resulullah da Alinin şiası kurtulanların ta kendileridir. diye buyurmuştur. Ayrıca Allah-u Teala da şura suresinin 23. ayetinde Resulullahın adına;

(De ki) sizden tebliğime karşılık bir cret istemiyorum, istediğim ancak yakınlara sevgidir. diye buyurmuştur. Yani Resulullah 23 yıllık boyunca ektiği zahmet ve abalara karşılık sadece Ehl-i Beytini sevmeyi istemektedir. Dolayısıyla Ehl-i Beyti sevmek bir meslek değil, dini bir görevdir.

Resulullah Gadir-i Humda ise şöyle buyurmuştur: Ey insanlar sizin aranızda iki paha biilmez şey bırakıyorum. Bu iki paha biilmez şey Allahın kitabı ve Ehl-i Beytimdir.

Btn bu bilgiler ışığında anlıyoruz ki Resulullahdan sonra Ehl-i Beyti sevmek ve Kuranın gerek mfessirleri olan bu nurlu insanlara tabi olmak dini bir ykmllktr.

Dolayısıyla bazılarının, Ehl-i Beyti sevmek bir meslektir. Herkes bir mesleği seebilir. Şia özellikle Ehl-i Beyti sevmeyi meslek edinmiştir. Ehl-i Snnet ile aynı bir mesleği semiştir. demesi doğru bir dşnce değildir. Her mslman Resulullahı ve Ehl-i Beytini sevmek zorundadır. Resulullah risaleti karşılığında bizlerden sadece bunu istemiştir. Hz. Aliyi sevmeyen bir insana Muaviye ve Yezidi sevmek kalır. Zira her ikisini sevdiğini iddia etmek, nur ile zulmeti sevmek gibi sama bir iddiadır. Bu hem şeri, hem de akli aıdan doğru bir inan değildir.

Bilindiği gibi Kuran-ı Kerimde Ehl-i Beyt kelimesi yerde kullanılmıştır.

1-Hz. Musa (a.s)ın kıssasında...

Hz. Musa (a.s) bebek iken Allahın emri zere annesi tarafından bir sandık ierisine bırakılıp Nil nehrine atılmış ve Firavun ailesi tarafından Kuranın ifadesiyle kendilerine bir dşman ve znt kaynağı olsun diye sudan alınmıştı. Bu kk ocuk hi bir kadının stn emmeyince Firavun ailesi şaşırıp kalmışlardı. O sırada Hz. Musa (a.s)ın kız kardeşi gelerek onlara: ...Ben sizin adınıza onun bakımını stlenecek ve onun hayrını isteyecek bir Ehl-i Beyti (ev halkını) size tanıtayım mı? demişti.

Bunun zerine ocuk annesine iade edilmişti. Bunu Kuran-ı Kerim şöyle aıklıyor:

Böylece onu, annesinin göz aydın olsun, zlmesin, Allah'ın verdiği sözn gerek olduğunu bilsin diye, ona geri evirdik. Fakat oğu bilmezler.[1] Bu ayet-i kerimede, Hz. Musa (a.s)ın kızkardeşinin, Ehl-i Beyt tabirinden neyi kasdettiğine aıklık getirecek herhangi bir aıklama yoktur. Acaba söz konusu beyt (ev) ile bir yakınlığı olan btn şahısları mı, yoksa bazılarını mı, veya yalnızca soy yakınlığı olanları mı, yoksa hem soy yakınlığını hem de evlenme yoluyla meydana gelen yakınlığı ieren bir anlamı mı, veya bunlar ile birlikte vela (kölelik) ve terbiye yönnden bu evle ilgisi olan şahısları mı veya btn bunlardan daha geniş bir anlamı mı kasdetmiştir bu belli değildir.

Ayrıca burada görldğ gibi zaten Ehl-i Beyt kelimesi Arapa metinde harf-i tarif olan elif-lam takısı olmaksızın, nekire (belirsiz) olarak zikr olunmuştur.

2-Hz. İbrahim (a.s)ın kıssasında...

Melekler Hz. İbrahimin hanımına Hz. İshak ve ondan sonra da Hz. Yakubun mjdesini verince şaşırmıştı. Melekler de ona şöyle demişlerdi: Allah'ın rahmeti ve bereketleri siz Ehl-i Beytin (ev halkının) zerine olmuşken, nasıl Allah'ın işine şaşarsın? O, övlmeye layıktır, ycelerin ycesidir[2]

Bu ayet Hz. İbrahimin zevcesinin de onun Ehl-i Beytinden olduğunu bildirmektedir. Çnk ayette bizzat ona hitap edilmiştir. Elbette bu, Ehl-i Beyt kelimesinin her yerde hatta maksadı belirtecek herhangi bir alametin bulunmadığı, yani mutlak olarak kullanıldığı yerlerde de zevce kelimesini kapsadığına delil teşkil edemez.

3-Tathir ayeti

Ey Ehl-i Beyt! Allah ancak sizden her trl pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. [3]

Şphe yok ki Peygamber (s.a.v) Kuran-ı Kerimin anlamını, işaret ve maksadını herkesten daha iyi bilmektedir. Aıklama ve beyana ihtiya duyulan bu tr ayetler karşısında da Peygamber (s.a.v) yegane merci ve sığınak konumundadır.

Peygamber (s.a.v) aylarca ve özellikle de vefatı yaklaştığı sıralarda tathir ayetinde geen Ehl-i Beytten maksadın, Ashab-ı Kisa (yani Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hseyin) olduğunu ve bu ayet gereğince onların gnahlardan uzak olduklarını aıklayıp önemle vurgu yapmıştır.. Gerekten mezkur ayette geen Ehl-i Beytten[4] maksadın Ashab-ı Kisa olduğuna dair bir ok hadis vardır. Bu hadisler Ehl-i Snnet kitaplarında da mtevatirdir. Allame Tabatabainin de dediği gibi bu hususta yetmişten fazla hadis nakledilmiştir. Hatta bu konuda Ehl-i Snnet kaynaklarından nakledilen hadisler Şia yoluyla nakledilen hadislerden ok daha fazladır.

Bu hadisleri Ehl-i Snnet alimleri; Ümm Seleme, Ayşe, Ebu Said-i Hudri, Saad b. Vakkas, Vaile b. Eska, Ebul Hemra, İbn-i Abbas, Peygamberin kölesi Sevban, Abdullah b. Cafer, Hz. Ali ve Hz. İmam Hasandan kırka yakın yolla nakletmişlerdir.

Peygamber (s.a.v)in mbarek ömrnn son aylarında namaza gittiği her vakit Hz. Fatıma (a.s)ın kapısına gelerek, Ey Ehl-i Beyt, namaza! diye seslenmesi ve ardından tathir ayetini okuması da konuya apaık bir örnek teşkil etmektedir.

Peygamber (s.a.v), Ehl-i Beytin ilk imamı olan Hz. Ali (a.s)ın hakkında şu veciz ve ebedi ifadeyi kullanmıştır: Ey Ali sen hem dnyada efendi ve byksn hem de ahirette... Seni seven beni sevmiştir, sana buğz eden de bana buğz etmiştir. Senin dostun Allahın dostudur. Allah senin gazabınla gazab eder. Sana buğz edene eyvahlar olsun.

Hakeza şöyle buyurmuştur: Alinin muhabbeti iman, buğzu ise nifaktır.

Hakeza şöyle buyurmuştur: Biliniz ki her kim Ehl-i Beytin sevgisi ile ölrse şehit olarak ölmştr. Biliniz ki her kim Ehl-i Beytin muhabbeti ile ölrse bağışlanmış olarak ölmştr. Biliniz ki Ehl-i Beytin sevgisi ile ölrse, tövbe etmiş olarak ölmştr. Biliniz ki her kim Ehl-i Beytin muhabbeti ile ölrse imanı kamil bir mmin olarak ölmştr. Biliniz ki her kim Al-i Muhammedin muhabbeti ile ölrse ölm meleği onu cennet ile mjdeler.[5]

Şafii de Ehl-i Beyt sevgisi ile şu ebedi şiiri söylemiştir:

Ey Resulullahın Ehl-i Beyti, sizi sevmek

Allah tarafından Kuranda farz kılınmıştır

Size bu kadar byklk ve fazilet yeter ki

Size salavat göndermeyenin namazı batıldır.

Ferazdak adlı meşhur şair de Mimiyye kasidesinde şöyle diyor:

Öyle bir topluluk ki onları sevmek iman onlara dşmanlık ise kfrdr.

Onlara yaklaşmak da kurtuluş vesilesidir

Eğer takva ehlini sayarlarsa onlardır önderleri

Eğer Yeryznn en hayırlıları kimdir? denirse

Onlardır (Ehl-i Beyttir) diye cevap verilir.

Btn bunlardan da anlaşıldığı zere Ehl-i Beyti sevmek, hakikatte Peygamberi sevmektir ve Peygamberi sevmek de hakikatte Allahı sevmektir. Allah bizler Kuran ve Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın ve onların sevgisi zere kılsın.

Kadri ÇELİK

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

Önsöz

 

 

:

: 43 : 7

Bilmiyorsanız, zikir ehline sorun.

(Enbiya/7 ve Nahl/43)

Bu ayet-i kerime Mslmanlara karşılaştıkları sorunlar hususunda hak ve batılı ayırt etmeleri iin mmetin bilginlerine ve fikir ehline mracaat etmelerini emretmektedir. Zira Allah onlara ilim öğrettikten sonra kendilerini bu iş iin semiş, onlar da Kuranın tevilini bilen, ilimde derinleşmiş kimselerdir.

Bu ayet Ehl-i Beyt (a.s)ı tanıtmak iin nazil olmuştur. Ehl-i Beyt şunlardır: Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hseyin... Bunlar Al-i Aba (Abanın altına toplananlar) diye de bilinmektedir. Peygamber (s.a.v)den sonra da İmam Hseyin (a.s)ın soyundan gelen dokuz imam da Ehl-i Beyttendir. Resulullah (s.a.v) eşitli mnasebetlerde onları tanıtmış, hidayet İmamları, karanlığın ışıkları, zikir ehli ve ilimde derinleşenler diye adlandırmıştır. Allah-u Teala kitap ilmini de kendilerine de öğretmiştir.

Bu rivayetler Peygamber (s.a.v) döneminden beri Şiiler nezdinde mtevatirdir. Nitekim bazı Ehl-i Snnet alimleri ve mfessirleri de Ehl-i Beyt hakkında inen ayetleri aıka itiraf etmişlerdir. Örnek olarak şu kaynakları sıralayabiliriz:

1-İmam Salebi, Byk Tefsirinde, ilgili ayetin (Nahl/43 ve Enbiya/7) tefsirinde.

2-Tefsir-i İbn-i Kesir, c.2, s.591

3-Tefsir-i Taberi, c.14, s.75,

4-Ruhul Meani diye bilinen Tefsir-i Alusi, c.14, s.134

5-Tefsir-i Kurtubi, c.11, s.272,

6-Şevahidut-Tenzil diye meşhur olan Tefsir-i Hakim, c.1, s.334,

7-İhkakul-Hak diye bilinen Tefsir-i Şusteri c.3, s.482,

8-Yenabiul-Mevedde, Kunduzi Hanefi s.119,

 

* * *

 

Dolayısıyla hayatın önemli ve kader tayin edici hususlarında taharet ve ismet hanedanı olan Ehl-i Beyte tevessl etmeliyiz. Zira Ehl-i Beytin tm boyutları, özellikle de sözleri, hayatımıza ışık tutacak bir konumdadır. Nitekim İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur:

.

Kelamınız nur, emriniz rşd/kemal ve vasiyetiniz takvadır.

Men La Yehzuruhul-Fakih, et-Tehzib, Ziyaret-i Camia ve Uyun-u Ahbarir-Rıza

Dnyevi ve uhrevi, maddi ve manevi sorunlarımızın halli de Ehl-i Beyt vasıtasıyla mmkndr. Nitekim şöyle buyurulmuştur:

   .

Allah bizi sizinle kurtardı, hzn tozlarını giderdi; ateşten ve yokluk uurumunun kenarından kurtardı.

 

Allah sevginiz sebebiyle dinimizin işaretlerini bizlere öğretti ve dnyamızdaki bozuklukları islah etti.

Men La Yehzuruhul-Fakih, et-Tehzib ve Uyun-u Ahbarir-Rıza

 

* * *

Eğer Ehl-i Beyte uymayı terk edecek olursak şphesiz ki byk bir uuruma yuvarlanmış olacak ve karanlığa gömleceğiz. Nitekim Peygamber (s.a.v) de şöyle buyurmuştur:

:

.

Ehl-i Beytimin misali Nuhun gemisi misalidir. Ona binen şphesiz kurtulur. Ondan ekinen ise şphesiz helak olur.

İbn-i Kuteybe, Abdurrahman Suyuti (İtkanda) Hafız Taberani (İbn-i Mağazeli) Harezmi ve bir ok Ehl-i Snnet alimleri beyan etmişlerdir.

O halde Kuran ve Ehl-i Beytin hayatımızda bir örnek, baş ödev, öğretmen ve kılavuz olmasından daha mutluluk ve kıvan verici şey ne olabilir!

 

* * *

 

Nitekim Resulullah (s.a.v) de şöyle buyurmuştur:

    : .

Yakında davet edilecek ve de icabet edeceğim, şphesiz ki sizlere iki değerli şey bırakıyorum: Allahın kitabı ve itretim... Allahın kitabı gökten yer yzne sarkıtılmış bir iptir, itretim ise Ehl-i Beytimdir. Latif ve Habir olan Allah bana haber verdi ki bu ikisi havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar. O halde benim iinize bıraktığım bu iki şeye (benim yerime) nasıl davrandığınıza dikkatle bakın. (Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur:) Onlara sarıldığınız mddete asla sapmazsınız.

Bu hadis yirmiden fazla sahabiden ve yaklaşık 187 raviden nakledilmiştir. Ltfen şu kaynaklara mracaat ediniz: Sahih-i Mslim, c.2, s. 238, Msned-i Ahmed b. Hanbel c. 5, s. 181-182, Sahih-i Tirmizi, c.2, s. 220... Nefehatul-Erhar fi Hulaset-i Abakatil-Envar, c. 1, s. 199-210

Bu yzden bir dnya dolusu iftihar, muhabbet ve ihlas ile biz de şöyle diyoruz:

Resulullahın Allahın emri ile kurucusu olduğu bir mezhebin takipisi olduğumuz iin iftihar ediyoruz. Btn kayıtlardan/şartlardan azade olan Emirel Mminin Ali bin Ebi Talib de insanları btn zincirlerden ve köleliklerden kurtarmak iin alışmıştır. Kurandan sonra maddi ve manevi hayatın en byk ihtiyalarına cevap veren, insanı en yce kurtuluşa erdiren, manevi ve siyasi hkmleri insana yol gösteren Nehcul Belağa kitabı da bizim masum İmamdan (Hz. Aliden)dır. Biz Hz. Aliden, Allahın kudretiyle hayatta olan ve işlere nezaret eden Hz. Mehdiye kadar btn masum imamların bizim imamlarımız olduğu iin de iftihar ediyoruz.

Ycelen Kuran (dua) diye de adlandırılan hayat verici duaların da masum imamlarımızdan olduğu hasebiyle iftihar ediyoruz. Hakeza imamların Şabaniye duası, Hseyin Bin Ali (a.s)ın Arefe Duası, Al-i Muhammedin Zeburu diye adlandırılan Sahife-i Seccadiye ve Allahın Hz. Zehra-i Merziyyeye ettiği ilhamlardan oluşan Sahife-i Fatımıye de bizdendir.

Biz İmam Bakırul Ulumun tarihin en byk şahsiyeti olduğundan dolayı iftihar ediyoruz. Allah-u Teala, Resulullah (s.a.v) ve masum imamlar dışında hi kimse onun makamını derk etmemiş ve de derk edemeyecektir.

Biz mezhebimiz Caferi Mezhebi olduğundan dolayı iftihar ediyoruz. Sonsuz bir okyanus olan fıkhımız da İmam Cafer-i Sadıkın eserlerinden sadece biridir. Biz btn imamlarla ve onlara uymakla iftihar ediyoruz.

Biz imamlarımızın (a.s), İslamın ycelmesi yolunda alıştığı, adil bir devlet teşkilinin sadece boyutlarından biri olduğu Kuran-ı Kerimi uygulama yolunda hapis ve srgnlerde yaşadığı ve zamanlarının tağuti/kfr dzenlerini yıkma yolunda şehit oldukları sebebiyle de iftihar ediyoruz.

Ey mmin ve mmine kardeşler! Bugn sizin de bildiğiniz gibi dnya kk bir köy haline gelmiştir. Bilgi patlaması ve devrimi ağında yaşıyoruz. Zamanımızın sığınaksız ve bitkin insanı adaletsizlikler ve eşitliksizler ölnde susuzluktan ölmektedir. An be an fesat bataklıklarına gömlmektedir.

İnsana saadet ve özgrlk vadeden umut tacirleri, kendilerinin yarattığı ahlaki değerlerin iflas ettiğini byk şaşkınlık iinde seyretmektedirler. İnsan ve insanlığın bitişini seyretmeden başka da ellerinden bir şey gelmemektedir. Ama gerekten yolun sonu ve bitişi midir? Byk bir dehşet iinde şöyle demek gerekir: İnsanlık kendi ilahi fıtratlarına dönmez ve gemişini ve geleceğin ışığı/aydınlatıcı kılmazsa, evet gerekten bu yolun sonudur... İslam hayatın en iyi reetesi olarak her zamandan daha kurtarıcı bir şekilde ellerini bu boğulmak zere olan insana uzatmış, bu ölde susamış insanı kendi marifet ve bilgisiyle suvarmak istemektedir. Vahyin sonsuz atmosferinde yankılanan ve iinde hibir hata olmayan Ehl-i Beytin faziletleri ve hadislerinin nurunu, insanın btn maddi ve manevi hayatının zerine salmış, karanlıklarda bu yeşil/ilahi yolu aydınlatmış ve bu uzun yolu kendisine aıka göstermiştir.

Ey aziz dost bir mektebi tanımanın en iyi yolu, onun temel kaynaklarını incelemek; alim ve önderlerinin sözlerini doğru bir şekilde derk etmektir. Bu yolla o mektebin dnya, yaratıklar ve tm konulardaki anlayışı/dşncesi kolayca anlaşılır ve bir değerlendirmesi yapılır. Bu esas zere biz Nurul-Kuran adında byk bir Kuran tefsirini İngilizce olarak hazırlayıp bastırdık. Elhamdlillah bir ok lkelerde byk bir ilgi ve tevecch kazandı. Öyle ki dört yıl iinde beş baskı yaptı.

Şu anda bir yandan bu tefsirin altıncı cildini yayınlarken, bir yandan da insan yetiştiren mektebin önderleri olan Peygamber ve Ehl-i Beytin sözlerinden oluşan bu kitabı da bir gl destesi olarak hazırladık. Bu kitabı srekli en özg/halis ve iyi yolu arayan kimselere takdim ediyoruz. Srekli gzel kokan ve taze olan bu temiz glleri derin bir koklayarak İmam Rıza (a.s)ın şu sözn de derk etmenizi mit ediyoruz:

: : .

2 30 / 18 / 92 27

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur İşimizi/emrinizi ihya edene Allah rahmet etsin. Emriniz/İşiniz nasıl ihya edilir. diye sorulunca da şöyle buyurdu: İlmimizi öğrenir ve insanlara öğretir. Zira insanlar sözlerimizin gzelliğini bilecek olurlarsa şphesiz bize tabi olurlar.

Biharul-Envar, c. 2, s. 30; Meanil-Ahbar, s. 18

Vesailuş-Şia, c. 92; s. 27

Değerli Ehl-i Beytin bu glden gzel sözlerini okumak ve duymak suretiyle Allahın alim insanlara hccetini tamamlamasını ve genlerin bu risalet hanedanına uymakla her trl dini, fikri, akidevi, ahlaki, itimai, iktisadi, siyasi ve kltrel sapıklıklardan korunmasını mid ederiz. İnşaallah bu vesile ile genlerimiz etkin bir şahsiyet sayesinde btn dnyada İslam ve mslmanlara hizmet eder, bu ilahi yolda alışır.

Son olarak...

   .

Selam olsun Allahı tanıma mahalline, Allahın bereket meskenlerine, Allahın hikmet madenlerine, Allahın sırlarının koruyucularına Allahın kitabını yklenenlere, Nebiyyullahın vasilerine ve Resulullahın zrriyetine... (Allahın rahmeti ve bereketi Ona ve zrriyetine olsun)

Men La Yehzuruhul-Fakih, et-Tehzib ve Uyun-u Ahbarir-Rıza

.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Üstad Seyyid Kemal Fakih İmani

Isfahan-İran


 

 

 

 

 

Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla

 

 

Allahı Tanıma,

Allahın Azameti ve Ltf

 

 

1 :

  .

322

1-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:Ey insanlar, şphesiz ki benden sonra nebi ve sizden sonra da bir mmet yoktur. Bilin ve uyanık olun ki sadece Rabbinize ibadet edin, beş vakit namazlarınızı kılın, Ramazan aylarınızda oru tutun, Rabbinizin evini hacc edin, nefis temizliği iinde mallarınızın zekatını verin ve Rabbinizin cennetine girmek iin emir sahiplerinize itaat edin.

(el-Hisal, s. 322)

 

2- :

.

77/289

2-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Ameli, ilmi, sevgisi, gazabı, alışı, terk edişi, konuşması, susması, davranışları ve sözleri Allaha halis/özg olanlara ne mutlu!

(Biharul-Envar, c. 77, s. 289)

 

* * *

 

3-

ѡ .

3- (Hz. Fatıma (a.s) Medinede, Mescidun-Nebide okuduğu hutbeden bir bölm:)

Allah imanı şirkten temizlenmek, namazı kibirden arınmak, zekatı nefsi tezkiye etmek ve rızkı arttırmak, orucu ihlası sabit kılmak, haccı dini glendirmek, adaleti kalpleri birbirine bağlamak, itaatimizi dinin dzenini sağlamak, imametimizi tefrika ve dağılmayı önlemek, cihadı İslamın izzetini yceltmek, sabrı hakkın mkafatını elde etmek, iyiliği emretmeyi umumun maslahatını korumak, anne babaya iyiliği Allahın gazabını önlemek, sıla-i rahimde bulunmayı mminler topluluğunu arttırmak, kısası, nefisleri/kanları korumak, ahde vefayı mağfirete erişmek, tartıda doğru olmayı kıtlıkla/yoklukla savaşmak, şarabı yasaklamayı kötlklerden uzak kalmak, iftira ve yakışık olmayan isnatlardan kaınmayı Allahın lanetinden korunmak ve hırsızlık etmemeyi iffetli olmak iin bir sebep kılmıştır. Hakeza Allah şirki de hakkın rububiyeti ve kullukta ihlaslı olmak iin haram kılmıştır.

O halde Allahtan gereği gibi sakının ve sadece Mslmanlar olarak öln. Allaha emir ve yasakları hususunda itaat edin: Şphesiz ki Allahtan sadece alim kulları korkar.

(Bu hutbe Şii ve Ehl-i Snnet alimlerinin bir ok senet zinciri ile naklettikleri meşhur hutbelerden biridir. İbn-i Ebil-Hadid Nehcl-Belağa şerhinde bu hutbenin btn senet zincirini nakletmiştir ki yeri olmadığından burada zikrinden sarf-ı nazar ettik.)

 

* * *

 

4- :

.

  .

.

....

90/187 : 572

4-İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: Hamd Allaha mahsustur; Allaha özg sayısız hamd Ona mahsustur. Nefsimin şerrinden ona sığınırım. Şphesiz ki Allahın rahmet ettiği dışında btn nefisler kötlğ emreder.

Srekli gnahlarımı artıran şeytanın, her zalim sultanın ve kahir dşmanın şerrinden de Allaha sığınırım.

Allahım beni kendi ordundan kıl. Şphesiz ki stn gelenler senin ordundur. Allahım beni kendi hizbinden kıl şphesiz ki kurtuluşa erenler senin hizbindir. Allahım beni dostlarımdan kıl. Şphesiz ki dostlarına korku yoktur ve onlar asla zlmezler.

Allahım dinimi islah et; şphesiz ki din işimin ismeti (beni dizginleyen)dir. Allahım ahiretimi de islah et; şphesiz ki ahiret, benim sonunda karar kılacağım yurt ve kötler ile oturmaktan kendisine sığındığım yerdir. Allahım dnya hayatını benim iin her hayırda/iyilikte bir artış vesilesi kıl ve ölm her kötlkten kurtuluş iin bir rahatlık vesilesi kıl.

Allahım Peygamberlerin sonuncusu ve btn elilerinin tamamlayıcısı olan Muhammede, Tahir ve Tayyib Ehl-i Beytine ve sekin ashabına rahmet gönder. Allahım bana şu hacetimi kabul et: Bağışlamadığın hibir gnah, gidermediğin hibir hzn/gam ve benden def etmediğin hibir dşmanım olmasın; isimlerin en iyisi Allah ismi ile, göklerin ve yerin rabbi Allahın ismi ile...

Biharul-Envar, c. 90, s. 187

Mulhakatus-Sahifetis-Seccadiye/572

 

* * *

 

5- :

.

: 129

5-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Eğer Allahın azametini derk edecek olursan, btn yaratıklar göznde klr/değersiz hale gelir.

(Nehcl-Belağa, el-Kelimatul-Kısar, 129)

 

* * *

 

6 :

.

/ 70/25

6-İmam Sadık (a.s)şöyle buyurmuştur: Kalp Allahın haremidir, Allahın hareminde Allahtan başkasında yer vermeyin.

(Biharul-Envar, c. 70, s. 25)

 

* * *

 

7 :

.

/ 93/162

7-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Şiilerimiz halvetlerde/yalnız kaldıklarında Allahı ok zikredenlerdir.

(Biharul-Envar, c. 93, s. 162)

 

* * *

 

8 :

: .

/ 2/426

8-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Allaha and olsun ki Allah kullarından sadece şu iki hasleti irade etmiştir: Nimetlerini ikrar etmeyi ki böylece onlara nimetlerini arttırır ve gnahlarını itiraf etmeyi ki bu vesileyle de onların gnahlarını affeder.

(Kafi, c. 2, s. 426)

 

* * *

 

9 :

.

/ 2/180

9-İmam Hseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki zikri yce olan Allah kullarını kendisini tanısınlar diye yaratmıştır, kulları Onu tanıyınca, ona ibadet ederler ve ona ibadet edince de Ondan gayrisine ibadetten mstağni/ihtiyasız olurlar.

(Sefinetul-Bihar, c. 2, s. 180)

 

* * *

10 :

: .

/ 517

10-İmam Ali b. Hseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: Mmin kul şu sıfat sebebiyle helak olmaktan kurtulur: Allahtan başka ilah, yoktur, tektir ve ortağı yoktur diye yaptığı şahadet, Resulullahın şefaati ve Allahın rahmetinin genişliği...

(Sefinetul-Bihar, s. 517)

 

 


 

 

 

Namaz ve Etkileri

 

11 :

.

/ 1 / 206

11-Nebi (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Namazı hafife alanlar vallahi benden değildir ve havuzda asla yanıma gelmeyecektir. (Yani mmetin iyileri Peygamberin ltuf ve merhametine mazhar olunca o bundan nasiplenmez ve Peygamberin mmetinden sayılmaz.)

(Men La Yehzuruhul-Fakih, c. 1, s. 206)

 

* * *

 

12 :

.

/ 82/236

12-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Sizden birinin kapısından bir nehir gese ve her gn beş defa o nehirde yıkansa, bedeninde hibir pislik kalır mı? Şphesiz ki namazın misali işte bu temizleyen nehir misalidir. Namaz, kendisini imandan ıkaran gnahlar dışında namazı kılan insanın tm gnahlarına kefarettir.

(Biharul-Envar, c. 82, s. 236)

 

* * *

 

13 :

    .

/ 99/14

13-Nebi (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Farz namaz Allah katında bin hac ve bin makbul/iyi umreye denktir.

(Biharul-Envar, c. 99, s. 14)

 

* * *

 

14 :

.

/ 83/14

14-Nebi (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Namazlarınızı zayi etmeyiniz. Şphesiz ki namazını zayi edenler Karun ve Haman ile haşr olur. Allah da onu mnafıklar ile birlikte bir hak olarak ateşe atar.

(Biharul-Envar, c. 83, s. 14)

 

* * *

 

15 :

.

/ 69/408

15-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Namazı kılarken, son namazını kılan kimse gibi ol. (Tam bir kalp huzuruyla namaz kıl; idam hkmnn infazından önce namaz kılan kimse gibi ol.)

(Biharul-Envar, c. 69, s. 408)

 

* * *

 

16 :

.

/ 175

16-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Eğer namaz kılan kimse kendisini epe-evre saran ilahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı.

(Tesnif-u Gureril-Hikem, s. 175)

 

* * *

 

17 :

.

/ 7/267

17-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Kulun hesaba ekildiği ilk şey namazdır. Namazı kabul görrse gayrisi her şey kabul görr. (Aksi takdirde diğer amellerinin kendisine hibir faydası olmayacaktır.)

(Biharul-Envar, c. 7, s. 267)

 

* * *

 

18 :

.

/ 82/236

18-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Namazı hafife alanlar şphesiz ki asla şefaatimize nail olamazlar.

(Biharul-Envar, c. 82, s. 136)

 

* * *

 

19 :

:   .

/ 432

19-İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Allah her kimi şu on sıfata sahip olduğu bir halde mlakat ederse, şphesiz ki o kimse cennete girer: Allahtan başka ilah olmadığına ve Muhammedin Allahın resul olduğuna şahadet; Allah azze ve cellenin indinden gelen her şeyi ikrar etmek; namaz kılmak; zekat vermek; Ramazan ayında oru tutmak; Allahın evi Kabeyi hacc etmek; Allahın dostlarına dost olmak, Allahın dşmanlarından beri olmak ve sarhoş edici her trl şeyden sakınmak.

(el-Hisal, s. 432)

 

* * *

 

20 :

ݡ .

ɡ / 136

20-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Namaz her takvalı insanın Allaha yakınlaşma vesilesidir, hac her zayıf insanın cihadıdır (zira hac eşinden ve ocuklarından uzak kalmak, soğukluk, sıcaklık ve korku gibi bir takım meşakkatlere katlanmak demektir) Her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı ise orutur, kadının cihadı ise eşi ile iyi geinmesi ve ona itaat etmesidir.

(Nehcl-Belağa, el-Kelimatul-Kısar/136)

 

* * *

 

21 :

     ...

/ 53

21-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Her gece ölm meleği şöyle nida eder: Ey kabir sakinleri, bugn ahiretin durumunu gördğnz halde kime imreniyorsunuz

Öller cevap olarak şöyle der: Şphesiz ki biz camilerde namaz kılan mminlere imreniyoruz. Zira onlar namaz kılıyorlar biz ise namaz kılamıyoruz; onlar zekat veriyorlar, biz ise zekat veremiyoruz; onlar Ramazan ayında oru tutuyorlar, biz ise oru tutamıyoruz; onlar ailesinin geiminden arta kalanı sadaka veriyorlar, biz ise sadaka veremiyoruz. Onlar Allahı ok zikrediyorlar, biz ise zikredemiyoruz. Dnyada kaybettiklerimizden dolayı eyvahlar olsun bize.

(İrşadul-Kulub, s. 53)

 

* * *

 

22 :

ɡ   !  .

/ 3/102

22-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Her namaz kıldığım zaman şöyle bir ses işitiyorum: Ey insanoğulları kalkınız, kendinizi ellerinizle nefsinize yaktığınız ateşi namaz kılarak söndrn.

(Mstedrekl-Vesail c. 3, s. 102)

 

23 :

  .

/ 82/202

23-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Namazlara dikkat edin, şphesiz Allah tebarek ve teala kıyamet gn kul getirilince kendisine ilk önce namazı sorar. Eğer kul namazını tam eda etmişse (kurtuluşa erenlerden olacaktır); aksi takdirde ateşe atılacaktır.

(Biharul-Envar, c. 82, s. 202)

 

* * *

 

24 ѡ : : : .

/ 4/26

24-Ebu Basir şöyle diyor: (İmam Sadık (a.s)ın şahadeti iin baş sağlığı dilemek zere) Ümm Hamidenin (Musa b. Cafer (a.s)ın annesinin) huzuruna vardım. Ümm Hamide ağladı, ben de ardından ağlamaya başladım, daha sonra şöyle dedi: Ey Eba Muhammed, Eba Abdillah (a.s)ı (İmam Sadıkı) ölm anında görmş olsaydın, ilgin bir şey görmş olurdun. İmam Sadık (a.s) gözlerini atı ve, Aramızda akrabalık olan herkesi toplayın. dedi. Ümm Hamide daha sonra şöyle dedi: Bunun zerine biz de ilgili herkesi oraya topladık. İmam (a.s) oradakilere baktı, sonra şöyle buyurdu: Şphesiz ki namazı hafife alanlar şefaatimize nail olamaz.

(Vesailuş-Şia, c. 4, s. 26)

 

* * *

 

25 :

.

/ 84/258

25-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Haram yiyecek ile birlikte olan ibadet, akıl taşları zerinde yapılmış (hi sağlam olmayan) binaya benzer.

(Biharul-Envar, c. 84, s. 258)

 

* * *

 


 

 

 

Teheccd Namazı

 

 

26 :

.

/ 77/20

26-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Mminin şerefi gece (ibadet iin) kıyam etmesidir. Mminin izzeti ise insanlardan mstağni/ihtiyasız olmasıdır.

(Biharul-Envar, c.77, s. 20)

 

* * *

 

27 :

.

/ 289

27-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Geceleyin fazla uyuyan gndz elde edemeyeceği bir ameli (yani gece namazını) elden kaırır.

(Gurerul-Hikem, s. 289)

* * *

 

28 :   .

/ 13/329

28-İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: Allah-u Teala Hz. Musa (a.s)a şöyle hitap etti: Ey İmranoğlu! Gece boyu benden gaflet edip uyudukları halde beni sevdiğini iddia edenler yalan söylyor. (Dost, dostla konuşmaktan lezzet almaz mı?

(Biharul Envar, c.13, s.329)

 

* * *

 

29 :

.

/ 83/127

29-İmam Sadık(a.s) şöyle buyurmaktadır: Gece namazını asla terk etme! Gerek zarara uğramış kimse, gece namazından mahrum kalan kimsedir.

(Biharul Envar, c.83, s.127)

 

* * *

30 : :   .

/ 72

30-Ebi Abdillah (İmam Sadık-a.s-), şöyle buyurmaktadır: Resulullah (s.a.v) Cebraile bana öğt ver diye buyurdu. Bunun zerine Cebrail şöyle dedi: Ey Muhammed istediğin kadar yaşa, ama şphesiz ki sonunda öleceksin. İstediğin kadar sev, şphesiz ki sonunda ayrılacaksın. İstediğin şeyi yap şphesiz ki sonunda onu (karşılığını) göreceksin. Mminin şerefi gece namazıdır. İzzeti ise insanların ırz ve yz suyundan sarf-ı nazar etmesidir.

(el-Hisal/72)

 

* * *

 

31 :

:     ӡ   .

/ 75 / 107

31-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Şu şey mminin dnya ve ahirette ziyneti ve övn kaynağıdır: Gecenin sonunda kıldığı teheccd namazı, insanların elinde olan şeylere mit bağlamaması ve Al-i Muhammedden (Ehl-i Beytten) olan imamın velayet sevgisi.

(Biharul Envar, c.75, s.107)

 

* * *

 

32- :

.

/ 78 / 79

32-İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: Her kim Allaha gvenirse Allah ona sevin ve mutluluk verir ve her kim de Allaha tevekkl ederse Allah ona işlerinde kifayet eder/yeter.

(Biharul Envar, c.78, s.79)


 

 

 

 

 

 

 

Allaha İman ve Rızayetini

Elde Etmek

 

33 - :

  .

/ 71 / 208

33-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Babam bana babasından şöyle buyurduğunu nakletti: Kufe ehlinden bir adam, babam Hz. Hseyin bin Ali (a.s)a şöyle yazdı: Ey efendim, bana dnya ve ahiret hayrını/iyiliğini haber ver. Bunun zerine babam (a.s) şöyle yazdı: Rahman ve rahim olan Allahın adıyla, şphesiz ki her kim Allahın rızasını insanların gazabından stn tutarsa, Allah da insanlarla ilişkilerinde kendisine kifayet eder/yeter. Her kim de insanların rızayetini Allahın gazabına tercih ederse, Allah da onu insanlara havale eder... ves-Selam

(Biharul Envar, c.71, s.208)

* * *

34 :

.

/ 2 /81

34-İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: Her kim Allahın kendine farz kıldığı şeylerle amel ederse, o insanların en hayırlısıdır.

(el-Kafi c.2,s.81)

* * *

35 :

.

/ 2 /124

35-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Her kim Allah iin sever Allah iin buğz eder ve Allah iin ihsanda bulunursa o kimse imanı kemale erişenlerdendir.

(el-Kafi c.2,s.124)

* * *

36 :

: .

/ 17/218

36-İmam Hasan el-Askeri (a.s) şöyle buyurmuştur: şu iki hasletin stnde hibir şey yoktur: Allaha iman ve Mslman kardeşlerini faydalandırmak.

(Biharul Envar c.17, s.217)

 

* * *

 

 

 

 

 

 

Takva ve Gerekliliği

 

 

37 :

.

/ 71/373

37-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İnsanların cennete girmesine en ok sebep olan şey, Allahdan sakınması ve gzel ahlaklı olmasıdır.

Biharul Envar, c.71, s.373

 

* * *

 

38 :

.

/ 77 /130

38-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Bir işi yapmaya himmet edersen önce akıbetini dşn. Eğer hayırlıysa ve sonunda başarı ve ilerlemeni sağlayacaksa onu takip et. Yok eğer fasit ve bozuk bir şey ise, onu terk et.

Biharul Envar, c.77, s.130

 

* * *

 

39 :

.

/ 2 / 678

39-İmam Sadık (a.s)a takvanın anlamı sorulunca şöyle buyurmuştur: (Takva Allahın) seni, emrettiği işlerde kaybetmemesi ve nehy ettiği işlerde ise görmemesidir. (Yani, Allahın emrettiğini yapmak, nehy ettiğinden sakınmaktır.)

Sefinetl Bihar, s.2, s.678

 

* * *

 

40 :

.

/ 8 / 466 10027

40-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kavminden (yakınlarından) salih bir insandan utandığın gibi Allahtan utan.

(Mstedrekl Vesail, c.8, s.466, 10027.hadis)

 

 

* * *

 

41 :

.

/ 321

41-Emirel Mminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Gözlerini önne dikmek (kapamak) şehvetlerden/gnahlardan en gzel koruyucudur.

(Gurerul Hikem/321)

 

* * *

 

42 :

  ǡ ǡ ǡ .

/ 47

42-Emirel Mminin İmam Ali (a.s), İbn-i Mlcem (Allah ona lanet etsin) tarafından kılıla yaralanınca oğlu Hasan ve Hseyin (a.s)a şöyle buyurdu: Size Allahtan korkmanızı ve her ne kadar dnya sizi istese de dnyayı istememenizi, dnya sizden bir şey aldığında buna zlmemenizi, hak zere konuşmanızı, (ahirette alacağınız) mkafat iin amel etmenizi, zalime dşman ve mazluma ise yardımcı olmanızı tavsiye ediyorum.

(Nehcl Belağa 47. Mektup)

 

* * *

 

43 :

.   !

/ 31

43-Emirel Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Ey oğlum sizlere Allahtan sakınmanızı, emrini gerekli görmenizi, zikriyle kalbinizi abad/bayındır kılmanızı (muhabbet ve aşk ocağı olan kalp ilahi aşk nuruyla daha iyi nurlanır ve Allahtan gayrisine tevecch etmez.) ve ipine sarılmanızı vasiyet ediyorum. Eğer sarılacak olursan Allah ile kendi arandaki sebepten/vesileden daha sağlam hangi sebep/vesile olabilir.!

(Nehcl Belağa 31. Mektup)

 

* * *

 

44 : :   : .

/ 2/77

44-Ebi Usame şöyle diyor: Eba Abdillah (a.s)ın (İmam Sadıkın) şöyle buyurduğunu işittim: Allahtan kork, vera /takva sahibi ol, ibadetlerde gayretli davran, doğru konuş emanete riayet et, gzel ahlaklı ol ve komşularına iyi davran. İnsanları kendinize, dillerinizden gayrisiyle (amellerinizle) davet edin. Bize ss olun, bize utan kaynağı olmayın, rku ve secdeleriniz uzun olsun, şphesiz ki sizden birinin rku ve secdeleri uzarsa şeytan arkalarından şöyle feryat eder: Eyvahlar olsun bana; bu itaat etti, ben ise isyan ettim, o secde etti, ben ise secde etmekten sakındım.

(el-Kafi, c.2, s.77)

 

* * *

 

45 : : ( )   .

/ 69 / 277

45-İmam Bakır (a.s) Ali bin Hseyin (a.s)ın kitabından naklen şöyle buyurmuştur: Uyanık olun, şphesiz ki Allahın dostlarına korku yoktur ve onlar asla zlmezler, (Allahın dostluğu ise) Allahın farz kıldığı şeyleri eda etmek, Resulullah (s.a.v)in snnetine sarılmak, Allahın haramlarından kaınmak, dnyanın gzelliklerinden uzak durmak, Allah nezdinde olanlara rağbet etmek, Allahın temiz rızıklarını sadece Allah iin elde etmek, bu mallarla başkalarına karşı övnmemek ve elde ettiği malları Allahın farz kıldığı yerlerde infak etmekle mmkndr. Allah bu dostlarının elde ettiklerine hayır ve bereket vermiş, ahiretleri iin önceden gönderdikleri (ibadet ve infakları) sebebiyle mkafat taktir etmiştir.

(Biharul Envar, c.69,s.277)

 

* * *

 

46 :

.

/ 12 / 89

46-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki insanlar Hz. Adem (a.s)dan gnmze bir tarağın dişleri gibi eşittir. Arabın, Arap olmayana ve kızılın siyaha takva dışında bir stnlğ yoktur.

(Mstedrekl Vesail, c.12, s.89)

 

* * *

 

47 :

.

/ 2 / 76

47-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Takva ile birlikte olan az amel, takvasız olan ok amelden daha hayırlıdır.

(el-Kafi, c.2, s.76)

 

 


 

 

 

 

Dua

 

48 :

.

/ 2 / 493

48-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Allaha yapılan btn dualar Muhammed ve Al-i Muhammede salavat gönderilmedike göklere örtldr/ykselmez.

(el-Kafi, c.2, s.493)

 

* * *

 

49 :

  .

/ 2 / 491

49-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Mmin insan (ahirette dnyadaki ektiği sıkıntılar karşılığında) kendisine verilen gzel mkafatları görnce dnyadaki hi bir duasının mstecab olmamasını temenni eder. (Zira duası mstecab olunca o belalardan kurtulmuş, dolayısıyla da sıkıntılara katlanma sevabından mahrum kalmıştır.)

(el-Kafi c.2,s.492)

 

* * *

50 :

.

/ 93 / 295

50-Emirel Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Allah azze ve celleye yeryznde en sevimli gelen amel duadır. İbadetlerin en stn ise iffettir.

(Biharul Envar, s.93, s.295)

 

* * *

51 :   : .

/ 302

51-Ebu Basir ve Muhammed bin Mslimden naklen Ebi Abdillah (a.s)ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: Babam babasından, o da babalarından Emirel Mminin İmam Ali (a.s)ın ashabına şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Göklerin kapısı şu beş vakitte aılır: yağmur yağarken, dşmanla savaşırken, ezan okunurken, Kuran okunurken, öğlen vakti ve gneş doğarken.

(el-Hisal/302)

 

* * *

 

52 :

: .

/ 93 / 343

52-Emirel Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Şu beş vakitte dua etmeyi ganimet bilin: Kuran okunurken, ezan okunurken, yağmur yağarken, şahadet iin dşmanla karşılaşırken ve mazlum insan dua ederken. Zira arş ile mazlumun duası arasında hibir perde yoktur.

(Biharul Envar, c.93, s.343)

 

* * *

 

53 :

    ǡ     .

53-İmam Hseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: Allahım sen ağrılanların en yakınısın, icabet edenlerin en hızlısısın, affedenlerin en kerimisin, ihsan edenlerin en genişisin, istenilenlerin en ok duyanısın, ey dnya ve ahiretin rahman ve rahimi.

(Arafe Duası)

 

* * *

 

54 :

: .

ɡ / 135

54-Emirel Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Kendisine dört şey verilen, dört şeyden mahrum olmaz: Kendisine dua verilen, icabetten mahrum; kendisine tövbe verilen, kabulden mahrum olmaz; kendisine istiğfar verilen mağfiretten mahrum olmaz ve kendisine şkr verilen, (nimetlerinin) artışından mahrum olmaz.

(Nehcul Belağa, el-Kelimatul-Kısar/135)

(Seyyid Razi -Allahın rahmeti zerine olsun- şöyle diyor: Bu dört konunun şahidi Allahın kitabında da mevcuttur; ama dua hakkında bir ayette şöyle buyuruluyor: ..Bana dua edin, duanızı kabul edeyim...[6] İstiğfar hakkında ise bir ayette şöyle buyuruluyor: Kim bir kötlk yapar, yahut nefsine zulmeder de sonra Allahtan mağfiret dilerse, Allahı ok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır.[7] Şkr hakkında ise bir ayette şöyle buyurulmaktadır: Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şkrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım...diye bildirmişti.[8] Tövbe hakkında ise şöyle buyurmuştur: Allahın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötlk edip de sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir; işte Allah bunların tövbesini kabule der; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. [9]

 

* * *

 

55 :

.

/ 78 / 216

55-Ebi Abdillah, (İmam Sadık) -a.s- Şiilere yazdığı uzun bir mektubunda şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gn Mminlerin duasını da onların iyi işlerinden sayar ve bu bahaneyle cennette kendilerine daha stn bir mkafat verir.

(Biharul Envar, c.78, s.216)

 

* * *

 

56 :

.

/ 4 / 112

56-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin ve bela kapılarını dua ile kendinizden uzaklaştırın.

(et-Tehzib, c.4, s.112)

* * *

 

57 :

.

/ 7 / 60

57-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Allahtan hacetini ısrarla dile; nk Allah mmin kullarından ısrarla dilekte bulunanları sever.

(Vesailş-Şia, c.7, s.60)

* * *

58 :

.

/ 2 / 467

58-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Dua etmekten gaflet etmeyin; zira hibir şey dua gibi sizi Allaha yakın kılmaz.

(el-Kafi, c.2, s.467)

* * *

59 :

    .

/ 185

59-Emirel Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: bir ok defa Allahtan bir şey istersin de sana o şeyi vermez, ondan daha hayırlısını ihsan eder.

(Gurerul-Hikem/185)

 


 

 

 

Ehl-i Beyt

 

60 :

  ...

/ 27 / 113

60-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Ümmetim arasında Ehl-i Beytimin misali, Nuh'un gemisi misalidir. Ona binen kurtulur, ondan yz eviren ise helak olur.

(Biharul Envar c.27, s.113)

 

* * *

 

61 :

.

/ 2/144

61-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki biz Ehl-i Beytin sözleri kalpleri ihya eder.

(Biharul-Envar, c.2, s.144)

 

* * *

 

62 :

  .

/ 38 / 199

62-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Meclislerinizi Ali bin Ebi Talibin zikriyle sslendirin.

(Biharul Envar, c.38, s.199)

* * *

 

63   :

   ȡ ϡ ѡ ϡ ϡ ǡ   : .

/ 1 / 253

63-İkmalud-Dinde Cabirul-Cufiden nakledilen bir rivayette, Cabir bin Abdullah-i Ensari şöyle diyor Allah azze ve celle Peygamberine, Ey iman edenler, Allaha Resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. ayetini nazil buyurunca Resulullaha şöyle arz ettim: Ey Allahın Resul ben Allahı ve Resuln tanıdım; ama Allahın, itaatini sana itaatle yan yana zikrettiği bu emir sahipleri kimlerdir? Bunun zerine Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: Ey Cabir onlar benim halifelerim ve benden sonra Mslmanların imamlarıdır. Onların ilki Ali bin Ebi Talibdir, sonra da Hasan ve Hseyindir. Sonra da Tevratta Bakır diye bilinen ve senin ağına erişeceğin Muhammed bin Alidir. Ey Cabir, onu görecek olursan ona selamımı ilet. Daha sonra Cafer bin Muhammed, ondan sonra Musa bin Cafer, ondan sonra Ali bin Musa, ondan sonra Muhammed bin Ali, ondan sonra Ali bin Muhammed, ondan sonra, Hasan bin Ali, ondan sonra da benim adımı ve knyemi taşıyan Allahın yeryzndeki hcceti ve kulları arasındaki Bakiyyesi olan Hasan bin Alinin oğlu (Hz. Mehdi) olacaktır. Allah yeryznn doğusu ve batısını onunla fethedecektir. O Şiilerinden ve dostlarından gaybete ekilecektir. Allahın kalbini imanla denediği kimseler dışında hi kimse onun imametine inanma noktasında sabit (imanlı) kalmayacaktır.

Cabir şöyle dedi: Bunun zerine ben de Peygambere şunu sordum: Ey Resulullah gaybet halinde de Şiilerine bir faydası olacak mı? Bunun zerine Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Beni nbuvvet ile gönderene andolsun ki Şiileri bulutların kapladığı gneşten istifade eden insanlar gibi onun nuruyla nurlanacak ve gaybet zamanında bile velayetinden faydalanacaklardır.

(İkmalud-Din, c.1, s. 253)

* * *

 

64   :

.

/ 47 / 28

64-Malik b. Enes İmam Sadık (a.s)ın fazileti hakkında şöyle diyor: Hi bir göz, hi bir kulak ve hi bir kalp İmam Caferus-Sadık (a.s)dan fazilet, ilim, ibadet ve takva aısından daha stnn görmemiş, duymamış ve tanımamıştır.

(Biharul-Envar, c. 47, s. 28)

* * *

 

65- :

.

/ 204

65-İmam Hseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: Canıma and olsun ki İmam sadece Allahın hkmne göre hkm veren, adaleti uygulayan, ilahi hak dine inanan ve Allah yolunda ve ilahi hudutlarda nefsini dizginleyen kimsedir.

(İrşad/204)

 

 

Ehl-i Beyt (a.s)ın Sevgisi

 

66 :

  :   .

/ 1 / 14

66-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Çocuklarınızı şey zere terbiye edin: Peygamberinizin sevgisi, Ehl-i Beytinin sevgisi ve Kuran-ı Kerimi kıraat etmek zere...

(ec-Camius-Sağir, c. 1, s. 14)

 

* * *

67 :

.

/ 74 / 354

67- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Bizim hakkımızda ihsan ve iyilik edemeyenler bizim salih dostlarımıza iyilik etsinler. Bizi ziyaret edip göremeyenler salih şiileri ziyaret edip görsnler. Böylece kendilerine bizi ziyaret etmenin sevabı yazılır.

(Biharul-Envar, c. 74, s. 354)

 

* * *

 

68 :

: .

/ 1 / 187

68-İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: İnsanları Allah azze ve celleye yaklaştıran en stn şey Allaha itaat, resule itaat ve emir sahiplerine itaattir. (Daha sonra İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu:) Bizim sevgimiz iman ve bize buğz etmek ise kfrdr.

(el-Kafi, c. 1, s. 187)

 

* * *

 

69 :

    .

/ 37 / 91

69-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Her ibadetin stnde bir ibadet vardır, biz Ehl-i Beytin sevgisi ise ibadetlerin en stndr.

(Biharul-Envar, c 27, s. 91)

 

* * *

 


 

 

Övlmş-Gzel Sıfatlar

 

70 :

      ... .

/ 2 / 235

70-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Size mmini haber vereyim mi? Mmin, mminlerin nefisleri ve malları hususunda kendisinden emanda oldukları kimsedir. Size mslmanın kim olduğunu haber vereyim mi? Mslman, Mslmanların elinden ve dilinden emanda oldukları kimsedir. Muhacir ise kötlkleri kenara itip Allahın haramlarını terk eden kimsedir. Mminin mmine zulm etmesi, onu yardımsız bırakması, gıybetini etmesi veya onu kendinden uzaklaştırması/kovması haramdır.

(el-Kafi, c. 2, s. 235)

 

* * *

 

71 :

.

/ 2 / 374

71-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Değiştirmeye gc yetmediği halde Allaha isyan edilen bir toplantıya katılması mmine yakışmaz.

(el-Kafi, c. 2, s. 374)

 

* * *

 

72 :

  .

/ 1 / 88

72-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Söz doğru olanın ameli temiz olur, niyeti iyi olanın Allah rızkını arttırır. Ehline iyi davrananın Allah ömrn uzatır.

(el-Hisal, c. 1, s. 88)

 

* * *

 

73 :

: ߡ : : .

/ 1 / 599

73-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Adamın birisi Resulullah (s.a.v)in yanına gelerek şöyle dedi: Bana, (yaptığım takdirde) Allah ve kullarının beni seveceği, Allahın malımı oğaltacağı, bedenimi salim/sağlıklı kılacağı, ömrm uzatacağı ve beni seninle haşr edeceği bir ameli öğret. Bunun zerine Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: Bu dediğin amelin altı hasleti vardır ki bu altı haslet de diğer altı haslete muhtatır: Allahın seni sevmesini istiyorsan ondan kork ve sakın, insanların seni sevmesini istiyorsan, onlara iyilik et ve ellerinde olan şeyleri kendilerine ver. (onlardan alma) Allahın malını oğaltmasını istiyorsan zekat ver, Allahın bedenini sağlıklı istiyorsan ok sadaka ver, Allahın ömrn uzatmasını istiyorsan, sıla-i rahimde bulun. Allahın seni benimle haşr etmesini istiyorsan Vahid ve Kahhar olan Allah karşısında uzun secdelerde bulun.

(Sefinetul-Bihar, c. 1, s. 599)

 

* * *

 

74   : 塡 : ( ) : : ( ) : ( )

/ 1 / 256

74-Haris b. ed-Dilhas, İmam Rıza (a.s)ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: Mmin şu sıfata sahip olmadıka asla mmin olamaz: Rabbinden bir snnet Peygamberinden bir snnet ve velisinden/imamından bir snnet zere... Rabbinden bir snneti, Allahın sırlarını gizlemesidir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: Görlmeyeni bilen Allah, görlmeyene kimseyi muttali kılmaz. Ancak peygamberlerden, bildirmek istediği bunun dışındadır[10] Peygamberinden bir snneti insanlarla iyi geinmektir. Şphesiz Allah azze ve celle Peygamberine insanlar ile iyi geinmeyi emretmiş ve şöyle buyurmuştur: Sen af yolunu tut, bağışla, uygun olanı emret, bilgisizlere aldırış etme.[11] İmam ve velisinden bir snnet ise fakirlik ve hastalık durumlarında sabretmesidir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: Lakin iyilik...zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir.[12]

(Uyun-u Ahbarir-Rıza, c. 1, s. 256)

 

* * *

 

75 :

: .

/ 2 / 554

75-İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: Mmin insan şu haslete muhtatır: Allahtan bir tevfik/başarı, kendinden bir vaazcı/öğt ve kendisine nasihat edenlerin nasihatını kabul etmek...

Muntehel-Amal c.2 s.554

 

* * *

 

76 : : .

/ 76 / 15

76-İmam Ali b. Hseyine, nasıl sabahladın, Ey İbn-i Resulillah? diye sorulunca şöyle buyurdu: Benden şu yedi sıfat taleb edilir bir halde sabahladım: Allah-u Teala benden farzları taleb etti, Peygamber (s.a.v) snnetini taleb etti, ailem rızık ve yiyecek taleb etti, nefsim şehveti taleb etti, şeytan gnahları taleb etti, amellerin koruyucusu olan iki melek amelin doğruluğu taleb etti, ölm meleği ruhu taleb etti, kabir bedenimi taleb etti ve ben, benden istenilen bu yedi sıfat arasında kalmış bir halde sabahladım.

(Biharul-Envar, c. 76, s. 15)

 

* * *

 

77 :

  .

/ 67 / 305

77-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki her şey mminden korkar, zira mmin Allahın dininde aziz ve gldr, aynı zamanda mmin hi bir şeyden korkmaz. Bu her mminin göstergesidir.

(Biharul-Envar, c. 67, s. 305)

 

* * *

 

 

 

 

 

 

Ehl-i Beyt (a.s)ın Şiileri

ve Sıfatları

78 :      ѡ ...

/ 2 / 74

78-Cabir, Ebi Cafer (a.s)ın (İmam Bakır (a.s)ın) kendisine şöyle buyurduğunu nakletmektedir: Ey Cabir, Şii olduğunu söylemek iin sadece biz Ehl-i Beyte sevgisi olduğunu söylemek yeterli midir? Allaha yemin olsun ki Şiilerimiz sadece Allahtan korkanlar ve Allaha itaat edenlerdir. Ey Cabir, şphesiz ki onlar (Şiilerimiz) sadece tevazu, huşu, emanetdarlık, Allahı ok zikretmek, oru tutmak, namaz kılmak, anne babasına iyilikte bulunmak; fakir komşularına, miskinlere, borlulara ve yetimlere yardımcı olmak, doğru konuşmak, Kuran okumak, insanlar hakkında hayırlı şeyler konuşma dışında diline sahip olma ve btn işlerde yakınlarının emini olmakla tanınırlar...

(Kafi, c. 2, s. 74)

 

* * *

 

79    :   .

/ 400

79-Sleyman bin. Mehran şöyle diyor: Hz. İmam Sadık (a.s)ın huzuruna vardığımda yanında bulunan bir grup Şiiye şöyle dediğini işittim: Ey Şiiler, bizim ziynetimiz olun, utan kaynağımız olmayın. Halka iyi şeyler söyleyin, dillerinizi koruyun, fazla konuşmaktan ve köt söz söylemekten alı-koyun

(El-Emali/400)

 

* * *

 

80 :   ǡ

: .

/ 2 / 56

80-Abdullah bin. Bukeyr, Ebi Abdillah (İmam Sadık) (a.s)ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Biz şphesiz ki akıllı, anlayışlı, fakih, halim, halkı idare eden, sabırlı, doğru ve vefalı olan kimseleri severiz.

Şphesiz ki Allah azze ve celle Peygamberleri ahlaki gzelliklere özg kılmıştır. Her kim bu ahlaki gzelliklere sahip olursa Allah onu över. Bu ahlaki özelliklere sahip olmayanlar da Allaha yalvarıp yakarmalı ve Allahtan ahlaki gzellikleri dilemelidir.

Fedan olayım ahlaki gzellikler nedir? diye sorunca da, Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurdu: Vera (Allahtan sakınma), kanaat, sabır, şkr, hilim, haya, cömertlik, cesaret, gayret, iyilik etmek, doğru sözllk ve emanete riayet etmek.

(El-Kafi, c.2, s.56)

 

* * *

 

81 :

.

/ 2 / 75

81-İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: Her kim Allahın emrine itaat ederse bizim velimiz ve dostumuzdur. Her kim de Allahın emirlerine isyan ederse bizim (Ehl-i Beytin) dşmanımızdır.

(El-Kafi, c.2, s.75)

 

* * *

 

82 :

.

/ 11 / 330 / 77/79

82-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Gnahın kklğne bakma, lakin kime isyan ettiğine bak.

Mstedrekl-Vesail, c.11, s.330;

Biharul-Envar, c.77, s.79

 

* * *

 

83 :

  .

/ 70 / 18

83-Emirel Mminin Ali (a.s) şöyle buyuruyor: Sizden her kim Allahın nezdindeki değerini/makamını bilmek istiyorsa, gnah işlediği zaman Allahın kendi nezdindeki değerine/makamına bakmalıdır. (Gnah işleyen insan Allaha bir değer/makam vermediği iin, Allah da gnahkar insana bir değer/makam vermez.)

Biharul-Envar, c.70, s.18

 

* * *

84 :

  .

/ 1/219

84-İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: Amel defterinizin Resulullah (s.a.v)e takdim edildiğini bilmiyor musunuz? Peygamber amel defterinizde bir gnah görnce zlr. O halde (gnah işleyerek) Peygamber (s.a.v)i zmeyin. (Gzel amellerinizle) Peygamber (s.a.v)i sevindirin.

el-Kafi, c. 1, s. 219

 

* * *

 

85 :

 .

/ 235

85-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: En irkin ayıp az af etmek hataları görmektir. En byk gnah ise intikam almada acele davranmaktır.

Gurerul-Hikem, s. 235

* * *

 

86   :   ǡ ǡ ǡ  ǡ ǡ .

/ 2 / 360

86-Esbag b. Nebate Hz. Aliden naklen Resulullah (s.a.v)in şöyle buyurduğunu aktarmaktadır: Allah azze ve celle bir mmete gazab eder de herhangi bir azap nazil olmazsa o toplumda enflasyon ykselir, ömrleri kısalır tccarları kar etmez, meyveleri temiz ve bol olmaz, nehirleri dolup taşmaz, yağmurları kesilir ve kendilerine köt kimseler hakim olur.

el-Hisal, c. 2, s. 360

 

* * *

 

87 :   ǡ   .

/ 2 / 630

87-Ebi Cafer -İmam Bakır- (a.s) şöyle buyurmuştur: Ali (a.s)ın kitabında, Resulullah (s.a.v)in şöyle buyurmuş olduğunu gördm: Bir toplumda zina ortaya ıkarsa aniden ölmler (sekteler) artar, tartılarda hilekarlık yapılırsa hayat pahalılığına ve mal kıtlığına dar olurlar, zekat vermezlerse yeryz ekin, meyve ve madeni zenginliklerinden onları mahrum kılar, Allahın hkmlerinde zulme baş vururlarsa zulm ve tecavze katkıda bulunmuş olurlar. Söz ve anlaşmalarını bozduklarında da Allah onlara dşmanlarını musallat eder, sıla-i rahimde bulunmazlarsa malları köt kimselerin elinde kalır, iyiliği emretmez ve kötlkten sakındırmazlar ise ve biz Ehl-i Beytin iyilerine uymazlarsa Allah onlara köt insanları musallat eder, bu takdirde de onları kendi hallerine bırakır ve dualarını asla kabul etmez.

Sefinetul-Bihar, c. 2, s. 630

 

* * *

 

88 :

 .

/ 70 / 55

88-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:Göz yaşları sadece kalpler katılaştığı iin kurur (akmaz olur) ve kalpler de sadece ok gnahtan dolayı katılaşır.

Biharul-Envar, c. 70, s. 55

 

* * *

 

89 :

!    .

/ 59

89-Allah-u Teala Davud (a.s)a şöyle buyurmuştur: Ey Davud gnahkarları btn varlık alemini kapsayan geniş rahmetim ile mjdele rahmetimden asla mitlerini kesmesinler, doğruları da gazabımın byklğ ile uyar ki itaatleri ile gururlanmasınlar, zira gurur insanın kendini beğenmesine yol aar, insanın kendisini beğenmesi de en byk gnahtır.

el-İsna Aşeriye, s. 59

 

* * *

 

 

 

 


 

 

 

İlim ve Değeri

 

90 :

.

/ 52 / 2

90-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Alim ve ilim talipleri (stad ve öğrencileri) mkafat ve ecirde ortaktırlar. Diğer insanlarda ise hayır yoktur.

Biharul-Envar, c. 52, s. 2

 

* * *

 

91 :

  .

/ 2 / 121

91-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İlmi olmaksızın fetva verenlerin dinde atığı bozukluklar, ettiği islahlardan daha oktur.

Biharul-Envar, c. 2, s. 121

 

* * *

 

92 :

.

/ 482

92-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Her şahsın değeri övdğ şeye bağlıdır. (Her sanatının değeri bildiği sanata bağlıdır, doktorun değeri sağlığın önemine denktir, öğretmen ve alimin değeri toplumun hidayet ve eğitiminin önemine denktir.)

Nehcl-Belağa, 482. Hutbe

 

* * *

 

93 :

  ...

/ 2 / 36

93-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İlim Allahın yeryzndeki emanetidir. Alimler ise Allahın yeryzndeki gvendiği emin kimselerdir. Her kim ilmiyle amel ederse gerekte Allahın emanetine riayet etmiştir.

Biharul-Envar, c. 2, s. 36

 

* * *

94 :

.

/ 78 / 189

94-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: İlim öğrenin; zira ilim öğrenmek iyiliktir. İlim taleb etmek ise ibadettir.

Biharul-Envar, c. 78, s. 189

 

* * *

 

95 :

.

/ 1 / 179

95-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: İlim tahsilinde gayret edenler Allah yolunda cihad eden kimse gibidir.

Biharul-Envar, c. 1 s. 179

 

* * *

 

96 :

.

/ 2 / 92

96-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: İlminizi kimden aldığınıza dikkat edin.

Biharul-Envar, c. 2, s. 92

 

* * *

97 :

.

/ 1 / 36

97-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: İlim taleb edin ve ilimle birlikte hilim ve vakarla sslenin. Size ilim öğreten kimselere karşı mtevazi olun.

el-Kafi, c. 1, s. 36

* * *

 

98 :

.

/ 1 / 35

98-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: İlim öğrenen, bu ilmiyle amel eden ve Allah iin başkalarına ilim öğreten kimse göklerin melekutunda byk olarak anılır.

el-Kafi, c. 1, s. 35

* * *

 

99 :

  .

/ 1 / 204

99-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Dnya ve ahiret hayrı, ilim iledir.

Biharul-Envar, c. 1, s. 204

 

* * *

 

 

 

İlim Öğrenmenin Fazileti

100 :

    .

/ 1 / 184

100-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İlim taleb eden kimse gndzleri oru tutan, geceleri ise ibadet eden kimse gibidir. İlmin bir babını öğrenen kimse iin bu ilim Ebu Kubays dağı kadar altını olup da Allah yolunda infak etmesinden daha hayırlıdır.

Biharul-Envar, c. 1, s. 184

 

* * *

 

101 :

.

/ 1 / 35

101-İmam Zeynl-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: İnsanlar ilim talebinin değerini bilmiş olsalardı deniz seferlerine ve ölm tehlikesine bile aldırmadan ilim taleb ederdi

Kafi, c. 1, s. 35

* * *

 

102 :

.

/ 348

102-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: İlim, cisim/beden rahatlığı ile tahsil edilemez.

Gurerul-Hikem, s. 348

 

* * *

 

103 :

.

/ 3 / 152

103-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Yazdıklarınızı koruyun; zira yakında bu yazdıklarınıza muhta olacaksınız.

Biharul-Envar, c. 3, s. 152

 

* * *

 

104 :

  .

/ 1 / 30

104-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki dinin kemali ilim taleb etmek ve bu ilmi ile amel etmektir. Bilin ki hi şphe yok, ilim taleb etmek sizler iin mal taleb etmekten daha farzdır.

el-Kafi, c. 1, s. 30

 

* * *

 

105 :

.

/ 78 / 111

105-İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: İlmini insanlara da öğret ve başkalarından da ilim öğren

Biharul-Envar, c. 78, s. 111

 

* * *

 

106 :

  .

/ 1 / 167

106-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Allah iin ilmin stnlğ ibadetin stnlğnden daha sevimlidir.

Biharul-Envar, c. 1, s. 167

 

* * *

 


 

 


 

 

 

İlim ve İlim Öğretmenin Fazileti

 

107 :

   .

/ 11

107-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Her kim kendisinden bildiği bir şey sorulur da onu gizler ise, ağzına ateşten bir gem vurulur. (Zira onlar şaşkınlığa dşen insanların derdine are olabilir ve onlara yol göstererek hayatlarının akışını değiştirebilirler; dolayısıyla sessiz kalmaları byk bir gnahtır.

el-İsna Aşeriye, s. 11

 

* * *

 

108 :

     .

/ 92 / 19

108-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kuran Allahın okuludur, Allahın okulundan gcnz yettiğince ilim öğrenin.

Biharul-Envar, c. 92, s. 19

 

* * *

 

109 :

: .

/ 1 / 88

109-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki mmine öldkten sonra ulaşacak amel ve iyilikleri; öğrettiği ve yaydığı ilmi, geride bıraktığı salih evladı ve miras bıraktığı kitaplarıdır.

Snen-i İbn-i Mace, s. 1, s. 88

 

* * *

 

110 :

  .

/ 180

110-İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: İşimizi/emrinizi ihya edene Allah rahmet etsin.

Emriniz/İşiniz nasıl ihya edilir. diye sorulunca da şöyle buyurdu: İlmimizi öğrenir ve insanlara öğretir. Zira insanlar sözlerimizin gzelliğini bilecek olurlarsa, şphesiz bize tabi olurlar.

Meaniul-Ahbar, s. 180

 

* * *

 

 

 

Alimlerin Fazileti ve Önemi

 

 

111 :

      ǿ :   .

/ 2 / 49

111-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Ümmetimden iki grup islah olursa mmetim de islah olur ve bozulursa mmetim de bozulur. Kendisine, Ey Resulullah! Onlar kimdir? diye sorunca da, Alimler ve emirlerdir. diye buyurdu.

Biharul-Envar, c. 2, s. 49

 

* * *

 

112 :

.

/ 1 / 222

112-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Bir alimin yanına oturunca konuşmaktan ok onu dinleme gayreti iinde ol, gzel konuşmayı öğrendiğin gibi, gzel dinlemeyi de öğren ve hi kimsenin sözn kesme

Biharul-Envar, c. 1, s. 222

 

* * *

113 :

: .

/ 245

113-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Ey Ali şu yedi sıfat sebebiyle Cebrail de insan oğlundan olmayı temenni etti.

1-Cemaat ile namaz kılmak

2-Alimler ile oturmak

3-İki kişinin arasını islah etmek

4-Yetimlere ikram etmek

5-Hastayı ziyaret etmek 6-Cenazeyi teşyi etmek

7-Hac mevsiminde hacılara su vermek.

O halde sen de bunları elde etme gayreti iinde olan.

el-İsna Aşeriye, s. 245

 

* * *

 

114 :

.

/ 265

114-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Hikmet sahiplerinin sözleri doğru olursa ila gibidir. Hata olursa hastalık gibidir.

Nehcl-Belağa, el-Kelimatul-Kısar/265

 

* * *

 

115 :

...     .

/ 2 / 155

115-İmam Hasan el-Askeri şöyle buyurmuştur: Şiilerimizin alimleri İslam sınırlarının koruyucularıdır. Bu yzden Şiilerimizden her kim bu görevi stlenirse makamı Rum ordusuyla cihad eden kimseden daha stndr. Zira bu kimse dostlarımızın ve takipilerimizin inan sınırlarını korumaktadır.

el-İhticac, c. 2, s. 155

 

* * *

116 :

      .

/ 2 / 5

116-İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: Bilin ki şphesiz fakih kimse halka hayrı dokunan, onları dşmanlarından kurtaran, onlara Allahın cennet nimetlerini arttıran ve (onları hidayet ederek) ilahi rızayete ulaştıran kimsedir.

Biharul-Envar, c. 2, s. 5

 

* * *

 

117 :

...     .

/ 2 / 43

117- Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki alim kimse; oru tutan, namaz kılan ve Allah yolunda cihad eden kimsenin mkafatından daha byk mkafata sahiptir. Bir alim öldğ zaman kendisinden yerine geen biri olmadıka İslamda doldurulması mmkn olmayan bir gedik aılır.

Biharul-Envar, c. 2, s. 43

 

* * *

 

118 :

    .

/ 147

118-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Mal biriktirenler, yaşadıkları halde helak olmuşlardır. (Hibir faydalı etkileri yoktur) Ama alimler dnya baki kaldıka onlar da baki kalırlar. (İnsanlar bunların varlığından istifade ederler.) Bedenleri toprağın altında yok olsa da kalplerdeki emsalleri/varlıkları var olacaktır.

Nehcl-Belağa, el-Kelimatul-Kısar/147

 

* * *

 

119 :

   ...

/ 172

119-İmam Hseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki işlerin mecrası ve hkmlerin icrası ilahi alimlerin elinde olmalıdır. Onlar Allahın helal ve haramlarının eminleridirler.

Tuheful-Ukul, s. 172

 

* * *

 

120 :

: : .

/ 1 / 203

120-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Havariler Hz. İsa (a.s)a şöyle dediler: Ey Ruhullah, kimler ile oturup kalkalım/dost olalım? Hz. İsa (a.s) şöyle cevap verdi: Gördğnzde sizlere Allahı hatırlatan, sözleri ilminizi arttıran ve amelleri, sizleri ahirete sevk eden kimseler ile oturup kalkın.

Biharul-Envar, c. 1, s. 203

 

* * *

 

121 :

.

/ 335

121-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Hi bir iş seni ahiretten alı koymasın (her zaman ahireti dşnn); zira fırsatlar olduka kısadır.

Gurerul-Hikem, s. 335

 

* * *

 

122 :

  .

/ 274

122-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Ahiretini dnyaya satan kimse, her ikisini de kaybetmiş sayılır.

Gurerul-Hikem, s. 274

 

* * *

 

123 :

    .

/ 78 / 370

123-İmam Ali b. Muhammed el-Hadi şöyle buyurmuştur: Ehlinin karşısında öleceğin anı hatırla, o an ölm senden def edecek ne bir doktor bulunur ve ne de sana fayda verebilecek bir dost.

Biharul-Envar, c. 78, s. 370

* * *

 


 

 

 


 

 

 

Tövbe

 

124 :

    .

124-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Cehennem ehlinin feryat ve inlemesi daha ok tövbeyi erteledikleri iindir.

el-Mheccetl-Beyza

 

* * *

 

125 :

.

/ 16 / 74

125-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Gnahtan tövbe eden kimse, gnah işlememiş gibidir.

Vesailuş-Şia, c. 16, s. 74

 

* * *

 

126 :

.

/ 240

126-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Nice insan (tövbe ve salih) amel etmeyi bugn ve yarına erteler de, ansızın ölm kendilerini yakalar.

Gurerul-Hikem, s. 240

 

* * *

 

127 :

  .

/ 77 / 63

127-Resulullah (s.a.v), Ali (a.s)a şöyle buyurmuştur: Ya Ali, Allahtan başka hi kimsenin haberinin olmadığı bir gnahına ağlarken Allahın kendisine nazar ettiği kimseye ne mutlu! (Rivayetlerde de yer aldığı zere insan gnahını hi kimseye söylememeli, herkesten gizlemeli, yalnızca Allahın huzurunda itiraf ve tövbe etmelidir.)

Biharul-Envar, c. 77, s. 63

 

* * *

 

128 :

    :  

/ 3 / 314

128-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Allah-u tebarek ve teala her gece, gecenin te birinin son eyreğinde ve Cuma geceleri ise gecenin ilk saatinde bir meleği dnya semasına indirir ve ona yksek sesle şöyle feryat etmesini emreder: Acaba ihtiya sahibi kimse yok mu hacetini gidereyim? Acaba tövbe eden kimse yok mu tövbesini kabul edeyim? Acaba istiğfar eden kimse yok mu kendisine mağfiret edeyim? (Cuma gecelerinin uykusu hasret uykusu olarak adlandırılmıştır. Çnk kıyamet gn insanlar Cuma gecesi uyudukları iin zlr, pişmanlık ve hasret duyarlar.)

Biharul-Envar, c. 3, s. 314

 

* * *

129 :

      .

/ 92 / 216

129-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Gnahların kapısını, kovulmuş şeytandan Allaha sığınarak kapatın, ve itaatin kapısını ise bismillah ile aın.

Biharul-Envar, c. 92, s. 216

  

 

 

Mminlerin Yzsuyunun

Korunması

 

130 :

.

/ 74 / 301

130-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Mmin insana, mmin kardeşini yetmiş kere bir gnahı işlerken görse dahi o gnahı örtmesi/başkalarından gizlemesi farzdır. (Yzsuyunu dökerek ve gururunu inciterek gnahını ifşa etmemesi gerekir.)

Biharul-Envar, c. 74, s. 301

 

* * *

 

131 :

.

/ 74 / 165

131-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: (Hata yapan) Mslman kardeşinin özrn kabul et, eğer özr yoksa da sen onun iin özr bul. (İnsanların hatalarını mazur görmeye alış!)

Biharul-Envar, c. 74, s. 165

 

* * *

 

132 :

   .

/ 12 / 305 14155

132-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Hıyanetin/ihanetin en irkini (Mslman kişinin) sırrını ifşa etmektir.

Mstedrekl-Vesail, c. 12, s. 305, 14155. Hadis

 

* * *

 

 

133 :

.

/ 322

133-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Hatalı insana başkalarının yanında nasihat etmek, gerekte onu ezmek/şahsiyetini zedelemek gibidir. (Kimsenin olmadığı yerde nasihat etmek gerekir.)

Gurerul-Hikem/322

 

* * *

 

134 :

    .

/ 2 / 192

134-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Allah azze ve celle katında en sevimli amel mmin kardeşini sevindirmektir: (Örneğin) Alığını gidermek (onu doyurmak), sıkıntısını gidermek veya borcunu ödemek...(suretiyle mmin kardeşini sevindirmek Allahın en ok sevdiği şeydir.)

Kafi, c. 2, s. 192

 

* * *

 

135 :

  .

/ 76 / 43

135-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İki kişiyi arasını bulmanın sevabı, bir kimsenin btn ömr boyunca kıldığı namaz ve tuttuğu orucun sevabından daha stndr.

Biharul-Envar, c. 76, s. 43

 

* * *

 

136 :

.

/ 511

136-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Bir kimsenin sana karşı olan hayırlı zannını doğrula/boşuna ıkarma.

Nehcl-Belağa/511

* * *

137 :

.

96 / 119

137-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Bir kimse diğerlerine iyilik yapma hususunda önclk (örnek teşkil) ederse, o iyiliği kendisi yapmış gibidir.

Biharul-Envar, c. 96, s. 119

 

* * *

138 :

: .

/ 323

138-Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: Mmin kişi öldkten sonra da şu altı şeyden fayda/istifade görr: Kendisi iin Allahtan bağışlanma dileyen salih bir evlat, (kendisi iin) tilavet edilen Kuran, halkın faydalanması iin atığı kuyu, yeryzne diktiği ağa, sadaka-i cariye niyetiyle yaptırdığı eşme ve kendinden sonra insanların amel ettiği iyi bir snnet (uygulama)

el-Hisal, s. 323

* * *

139 :

    .

/ 76 / 126

139-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Eğer mmetim iin zorluk ıkarmaktan ekinmeseydim, her namazla birlikte dişlerini fıralamayı farz kılardım.

Biharul-Envar, c. 76, s. 126


 

 

 

Adaletsizlik ve Zulm

 

140 :

:      .

/ 903

140-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kıyamet gnnde bir mnadi (nida edici) şöyle nida eder: Ey zulm edenler ve onların yardakıları, neredesiniz? Onlara hokka kalem hazırlayanlar, bir torbanın ağzını sağlam kapatanlar ve ya kendilerine mrekkep temin edenler kimdir? Hepsini birlikte haşr edin.

Sevabul-Emal, s. 903

 

* * *

 

141 :

      .

/ 347

141-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Vallahi, karıncanın ağzındaki arpanın kabuğunu alarak Allaha isyan etmem iin bana yedi iklim ve bunun altındakiler verilse, gene de kabul etmem.

Nehcl-Belağa, 347

 

* * *

 

142 :

:        .

2/330

142-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Zulm eşittir: bir zulm vardır ki Allah azze ve celle affeder, bir zulm vardır ki Allah affetmez ve başka bir zulm de vardır ki Allah ona göz yummaz. Allahın bağışlamadığı zulm, Allah azze ve celleye şirk koşmaktır, Allahın bağışladığı zulm ise kişinin kendisiyle Allah azze ve celle arasında kendi nefsine zulmetmesidir. Allahın göz yummadığı zulm ise insanların birbiri hakkında (kul hakkı hususunda) işlediği zulmdr.

el-Kafi, c. 2, s. 330

 

* * *

 

143 :

.

/ 456

143-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Zulm adımları kaydırır, nimetleri ortadan yok eder ve mmetleri helak eder.

Tesnif-u Gurerul-Hikem, s. 456

 

* * *

 

144 :

.

/ 53

144-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Allahın nimetini değiştiren, azabının abuk gelmesine sebep olan şeyler iinde zulmden daha gls yoktur. Allah, zulme ve işkenceye maruz kalanların feryadını duyandır, zalimlerin azabını da hazırlamıştır.

Nehcl-Belağa, 53. Mektup

 

* * *


 

 

 


 

 

 

Mslman Kardeşinin Hakları

 

14۵ :

.

/ 75 / 150

145-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Her kim Mmin kardeşini zer, sonra da (kendisini affetmesi iin) btn dnyayı kendisine verecek olsa bu kendisi iin kefaret olmaz ve bu ihsanından dolayı asla mkafat görmez. (Dolayısıyla önce tövbe etmeli ve zdğ Mslman kardeşini kendisinden razı etmelidir.)

Biharul-Envar, c. 75, s. 150

 

* * *

 

146 :

.

/ 2 / 75

146-İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: Mslman kardeşinin senin zerindeki en ok farz olan haklarından biri de dnya ve ahiret menfaatinin olduğu bir şeyi kendisinden gizlememendir.

Biharul-Envar, c. 2, s. 75

 

* * *

 

147-

2 25

ѡ 43 82

147- Hz. Hasan (a.s), annesi Fatıma (a.s)ı srekli komşuları ve diğerleri hakkında dua ederken gördğnde, Anneciğim, neden kendine dua etmiyorsun? diye sordu. Bunun zerine Hz. Fatıma (a.s) şöyle buyurdu: Önce komşu, sonra ev.

Keşful-Gumme, c. 2, s. 25

Biharul-Enver, c. 43, s. 82

 

* * *

 

148 :

.

/ 78 / 116

148-İmam Hasan b. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Başkalarına karşı, kendine nasıl davranılmasını seviyorsan öyle davran.

Biharul-Envar, c. 78, s. 116

 

* * *

 

149 :

  .

/ 181

149-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Allah, hakkı ihya edip batılı yok öldrene; zulm reddedip adaleti ikame edene rahmet etsin.

Gurerul-Hikem, s. 181

 

* * *

 

150 :

   : .

/ 277

150-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Şu dört şey Peygamberler (a.s)ın ahlakındandır: İyilik, cömertlik, zorluklar karşısında sabır ve Mminin hakkını almak iin kıyam etmek.

Tuheful-Ukul, s. 277

 

* * *

 

151 :

  .

/ 53 / 429

151-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Dinin direği olan, İslam cemaatini oluşturan, dşmanlara karşı duran, mmetin oğunluğu olan halkı sevmeli ve onlara meyletmelisin.

Nehcl-Belağa, 53. Mektup

 

* * *

152 :

  .

/ 2 / 170

152-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Allah Mmin insanın hakkını eda etmekten daha stn bir şeyle ibadet edilmemiştir.

el-Kafi, c. 2, s. 170

 

* * *

 

153 :

.

/ 67 / 72

153-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Bir Mmine eziyet eden şphesiz ki bana eziyet etmiştir.

Biharul-Envar, c. 67, s. 72

 

* * *

 

154 :

.

/ 17 / 89

154-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Bir mminin malını haksız yere gasp eden kimseden tövbe etmedike ve aldığı malı sahibine geri vermedike Allah asla razı olmaz, iyi ve hayır işlerini asla kabul etmez ve iyiliklerinden saymaz.

Mstedrekl-Vesail, c. 17, s. 89

 

* * *

 

 


 

 

 


 

 

 

Selam

 

155 :

.

/ 76 / 4

155-Nebi (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Birbirinizle karşılaştığınız zaman selam verip tokalaşın ve ayrıldığınızda da birbirinize mağfiret dileyerek ayrılın.

Biharul-Envar, c. 76, s. 4

 

* * *

 

156 :

.

/ 78 / 120

156-İmam Hseyin bin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Selam vermenin yetmiş sevabı vardır; atmış dokuz sevabı selam verene, bir sevabı da selama karşılık verene aittir.

Biharul-Envar, c. 78, s. 120

 

* * *

 

157 :     .

/ 69 / 393

157-Eba Abdillah (İmam Sadık) -a.s- şöyle buyurmuştur: Resulullah (s.a.v), Abdulmuttalib oğullarını toplayarak şöyle dedi: Ey Abdulmuttalib oğulları selamı yayın, yakınlarınızı ziyaret edin, insanlar uykuda iken gece namazı kılın, yemek ihsan edin ve gzel sözler söyleyin ki esenlikle cennete giresiniz.

Biharul-Envar, c. 69, s. 393

 

* * *

 

158 :

  .

/ 12 / 55

158-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: İlk selam veren kimse Allah ve Resul nezdinde daha evladır./değerlidir.

Vesailuş-Şia, c. 12, s. 55

 

* * *

 

 

 

 

İyiliği Emretmek ve Kötlkten

Sakındırmak

 

159 :

    .

3 104

159-Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: Sizden; iyiye ağıran, doğruluğu emreden ve kötlkten men eden bir cemaat olsun. İşte kurtuluşa erişenler yalnız onlardır.

Al-i İmran/104

 

* * *

 

160 :-

    .

/ 100 / 92

160-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Ümmetim iyiliği emretmek ve kötlkten sakındırmak hususunda gevşek davranıp bu önemli işi birbirine havale ettiklerinde Allah-u Tealaya karşı savaş ilan etmiş olurlar.

Biharul-Envar, c. 100, s. 92

 

* * *

 

161 :

  .

/ 100 / 94

161-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Her kim kalbi, dili ve eliyle kötlkten sakındırmayı terk ederse diriler arasında öl gibidir.

Biharul-Envar, c. 100, s. 94

 

* * *

 

162 :

.

/ 11 / 278

162-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Bir Mmini haramdan alı-koymak Allah nezdinde makbul olan yetmiş hacca denktir.

Mstedrekl-Vesail, c. 11, s. 276

 

* * *

 

163 :

    .

/ 392 31

163-Emirel-Mminini İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Marufu emret ve ona uyanlardan ol, mnkeri elinle ve dilinle gider. Mnkeri isteyenlerden tm abanla uzaklaş ve sakın. Allah yolunda hakkıyla cihad et. Hibir kınayıcının kınaması, seni onun yolundan alıkoymasın. Nerede olursan ol, hak yolunda gllklerin en şiddetlilerine korkusuzca atıl.

Nehcl-Belağa, 31. Mektup

 

* * *

 

164 :

.

/ 5 / 56

164-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki iyiliği emretmek ve kötlkten sakındırmak Peygamberlerin yolu ve salihlerin metodudur. Btn farzların kendisiyle ikame edildiği byk bir farzdır. Diğer inanlar onunla emniyete erer, kazan ve işler onunla helal olarak gerekleşir, zulmler ortadan kalkar ve yeryz dzene girer.

el-Kafi, c. 5, s. 56

 

* * *

 

165 :

.

/ 236

165-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Dinin kıvamı/dayanağı iyiliği emretmek, kötlkten sakındırmak ve ilahi hadleri uygulamaktır.

Gurerul-Hikem, s. 236

 

* * *

 

166 :

.

/ 16 / 135

166-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Her kim bir kötlk görrse, eliyle o kötlğ nehy etsin. Gc yetmezse diliyle, ona da gc yetmezse kalbiyle nehy etsin.

Vesailuş-Şia, c. 16, s. 135

 

* * *

 

167 :

.

/ 12 / 179

167-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kim iyiliği emreder ve kötlkten sakındırırsa Allahın ve resulnn yer yzndeki halifesidir.

Mstedrekl-Vesail, c. 12, s. 179

 

* * *

 

168 :

  .

/ 6 / 181

168-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Bir mmet iyiliği emredip kötlkten sakındırdıka; iyilik ve takvada yardımlaştıka srekli hayırlar/iyilikler iinde yaşar. Aksi takdirde böyle davranmadığı mddete onlardan tm ilahi bereketler alınır.

et-Tehzib, c. 6, s. 181

 

* * *

 

169 :

    ... .

/ 422 47

169- Emirel-Mminin İmam Ali (a.s), İbn-i Mlcem (Allahın laneti zerine olsun) tarafından ağır yaralanınca oğlu Hasan ve Hseyin (a.s)a şöyle vasiyet etmiştir: Allah iin mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle Allah yolunda cihad edin... İyiliği emredip kötlkten men etmeyi terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötleriniz geer ve sonra, yaptığınız dualar da kabul olmaz.

Nehcl-Belağa 47. Mektup

 

* * *

 

170 :

      .

/ 12 / 185

170-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: İyiliği emretmek insanların en stn amelidir.

Mstedrekl-Vesail, c.12, s. 185

 

* * *

 

171 :

  .

/ 100 / 89

171-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Btn hayırlı amellerin ve hatta Allah yolunda cihadın bile, iyiliği emretme ve kötlkten sakındırma görevinin karşısındaki konumu; ağızdaki tkrğn, dalgalı denizler karşısındaki konumu gibidir.

Biharul-Envar, c. 100, s. 89

 

* * *

 

172 :

:  ݡ       .   :   .

/ 5 / 56

172-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Allah azze ve celle Şuayb Peygamber (a.s)a şöyle vahiy etti: Ben Şphesiz ki senin kavminden yz bin kişiyi azaba dar kılacağım. Bu yz bin kişiden kırk bin kişisi kötler, altmış bin kişisi ise iyilerdir. Bunun zerine Şuayb Peygamber (a.s) şöyle buyurdu: Ya Rabbi! Kötler azaba layıktır, ama iyiler neden bu azaba dar olacak? Allah azze ve celle ona şöyle vahiy etti: Zira onlar da kötlerle uzlaştılar ve ben gazaplandığım halde onlar gazaplanmadılar. (Onlar gnah işlediğinde hibir şey demediler, iyiliği emredip kötlkten sakındırmadılar.)

el-Kafi, c. 5, s. 56

 

* * *

 

173 :

      .

/ 16 / 120

173-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: İyiliği emredin, kötlkten sakındırın ve bilin ki iyiliği emretmek ve kötlkten sakındırmak, ne eceli yaklaştırır ve ne de rızkı keser.

Vesailuş-Şia, c. 16, s. 120

 

* * *

 

174 :

.

/ 12 / 181

174-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: İyiliği emretmek ve kötlkten sakındırmak suretiyle Allahın dinini savunmayan kavme eyvahlar olsun.

Mstedrekl-Vesail c. 12, s. 181

 

* * *

 

 

 

 


 

 

 

Dil ve Afetleri

 

175 :

  .

/ 71 / 286

175-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Dilin ıkardığı fitne, kılıcın vurduğu darbeden daha şiddetlidir.

Biharul-Envar, c. 71, s. 286

* * *

 

176 :

.

/ 71 / 277

176-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Hibir şey dil kadar uzun sre hapsedilmeye mstahak değildir. (Zira insanın işlediği gnahların oğu dil vasıtasıyla gerekleşmektedir: gıybet, iftira, yalan, alay ve dille yaralama gibi.)

Biharul-Envar, c. 71, s. 277

 

* * *

 

177 :

.

/ 228

177-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Önce dşn, sonra konuş ki srmelerden korunasın.

Gurerul-Hikem, s. 228

 

* * *

 

178 :

: .

/ 297

178-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İnsanların helak olması şu şeyledir: karın (mide), şehvet ve dil.

Vekayiul-Eyyam, s. 297

* * *

 

179 :

    .

/ 78 / 178

179-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Dilini korumadıka hi kimse gnahtan korunmuş olamaz.

Biharul-Envar, c. 78, s. 178

 

 

 

 

 

Gıybet ve İnsanları Ayıplamak

 

 

180 :

  .

/ 2 / 257

180-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Gıybet etmenin Mslman insanın dinini yok etme hususundaki etkisi; insanın, iindeki czzam hastalığından (ölmesinden) daha etkilidir.

el-Kafi, c. 2, s. 257

 

* * *

 

181 :

.

/ 307

181-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Gıybete kulak veren kimse de gıybet eden kimse gibidir.

Gurerul-Hikem, s. 307

 

* * *

 

182 :

  .

/ 75 / 261

182-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Gıybeti terk etmek Allah azze ve celle iin kılınan on bin rekat mstahap namazdan daha sevimli ve değerlidir.

Biharul-Envar, c. 75, s. 261

 

* * *

 

183 :   :                 .

/ 75 / 262

183- Abdul-Muminil-Ensari şöyle buyuruyor: Muhammed bin Abdillahil-Caferinin de yanında bulunduğu bir sırada İmam Ebil Hasan Musa bin Cafer (a.s)ın yanına vardım. Ben ona bakıp tebessm edince İmam (a.s) şöyle buyurdu: Onu seviyor musun? Ben, Evet, onu sizin iin seviyorum. deyince de şöyle buyurdu: O senin kardeşindir. Her ne kadar babaları bir olmasa da mmin mminin kardeşidir. Kardeşini itham eden kimse melundur. Kardeşini kandıran kimse melundur. Kardeşine nasihat etmeyen kimse melundur. Kardeşinin gıybetini yapan kimse melundur.

Biharul-Envar, c. 75, s. 262

 

* * *

 

184 :

.

/ 176

184-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: İnsanların en köts kendisinin ayıplarını görmeyen ve srekli insanların ayıplarını araştıran kimsedir.

Teraiful-Hikem, s. 176

 

* * *

 

185 :

 .

/ 74 / 232

185-İmam Musa b. Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: Kardeşinin gıybetini eden kimse melundur.

Biharul-Envar, c. 74, s. 232

 

* * *

 

 


 

 

 


 

 

 

Yalancılık

 

 

186   :   ;

ǡ ǡ ǡ     .

/ 321

186-Enes b. Malik şöyle diyor: Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: Benden altı şeyi kabul edin, ben de size cenneti kabul edeyim (cenneti garantileyeyim):

1-Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin.

2-Söz verdiğiniz zaman söznzden caymayın.

3-Gvenildiğiniz zaman ihanet etmeyin.

4-Gözlerinizi (gnahlara ve haramlara) kapayın.

5-Avret mahallinizi (ırzınızı) koruyun.

6-El ve dillerinizi haramlardan koruyun.

el-Hisal, s. 321

 

* * *

 

187   :

.

/ 72 / 263

187-Ebu Muhammedil-Askeri (a.s) şöyle buyurmuştur: Btn kötlkler bir evde karar kılınmıştır. Bu evin (kötlklere girişin) anahtarı ise yalandır.

Biharul-Envar, c. 72, s. 263

 

* * *

 

188 :

.

/ 201

188-İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: Kk ve ya byk ciddi veya şaka (her trl) yalandan sakının. Zira insan oğlu kk yalan atacak olursa byk yalan atmaya da cesaret bulur.

Tuheful-Ukul, s. 201

 

* * *

 

189 :

  .

/ 75 / 196

189-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Gözlerinin gördğ haktır, kulaklarının duyduğu oğu şey ise batıldır.

Biharul-Envar, c. 75, s. 196

 

* * *

 

190 :

  .

/ 2 / 339

190-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Şphesiz ki Allah azze ve celle kötlk ve şer iin bir takım kilitler karar kılmıştır. Şarabı ise bu kilitlerin anahtarı olarak taktir etmiştir. Yalan ise şaraptan daha kötdr.

el-Kafi, c. 2, s. 339

 

* * *

 

191 :

.

/ 78 / 347

191-İmam Ali b. Musa er-Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: Doğru sözl olunuz ve yalan söylemekten sakınınız.

Biharul-Envar, c. 78, s. 347

 

* * * 

 

Dost ve Arkadaşlık

 

 

192 :

.

/ 74 / 192

192-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İnsan dostunun dini zeredir. O halde kiminle dost olduğunuza bakınız.

Biharul-Envar, c. 74, s. 192

 

* * *

 

193 :

.

/ 76 / 267

193-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Sana ss/ziynet olacak kimse ile arkadaş ol; seninle sslenecek/ziynetlenecek kimseyle arkadaş olma.

Biharul-Envar, s. 76, s. 267

 

* * *

 

 

194 :

.

/ 74 / 282

194-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Bana en sevimli olan kardeşim, bana ayıplarımı hediye eden/bağışlayan kardeşimdir.

Biharul-Envar, c. 74, s. 282

 

* * *

 

195 :   ;        .

/ 1 / 114

195-Cafer bin. Muhammed babasından, o da dedesinden Emirel Mminin İmam Ali (a.s)ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Şphesiz ki Mslman insanın tr dostu vardır: Bir dostu ona şöyle der: Ben hayatta iken de, öldkten sonra da seninleyim. Bu mminin amelleridir. Bir dostu da ona şöyle der: Ben mezara kadar seninleyim, daha sonra seni terk edeceğim. Bu da mminin ocuklarıdır. Başka bir dostu da ona şöyle der: Ben ölnceye kadar seninleyim. Bu da mminin malıdır. Zira insan ölnce tm malları varislerinin olur.

el-Hisal, s. 1, s. 114

* * *

 

196 :

.

/ 74 / 187

196-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Doğru arkadaşlar edinmeye bak, onlardan bir şeyler (marifetler) elde etmeye alış. Zira onlar bolluk zamanında destekilerin, bela zamanında da sığınağındır.

Biharul-Envar, c. 74, s. 187

* * *

 

197 :

.

/ 78 / 141

197-İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: Salihlerle oturup kalkmak insanı salah ve doğruluklara davet eder.

Biharul-Envar, c. 78, s. 141

* * *

 

198 :

  .

/ 78 / 151

198-İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: İsyankar insanlarla arkadaş ve zalimlere yardımcı olmayın.

Biharul-Envar, c. 78, s. 151

 

* * *


 

 

 


 

 

 

Köt Arkadaş

 

199 :

  .

/ 2 / 379

199-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Allahın velilerini kötleyen kimselerle oturup kalkan şphesiz ki Allah azze ve celleye isyan etmiştir.

el-Kafi, c. 2, s. 379

 

* * *

 

200 :

          .

/ 16 / 146

200-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Keşke dostlarınızın bir gnah ve kötlğn duyduğunuzda yanına gidip kendisine şöyle deseydiniz: Ey falan ya bu gnahtan el ek ya da bizden uzak dur. Bunun zerine sözlerinizi dinlerse (ne ala), aksi taktirde ondan uzaklaşın.

Vesailuş-Şia, c. 16, s. 146

 

* * *

 

201   : ޡ   .

:     .

/ 2 /641

201-Muhammed bin Mslim, İmam Sadık (a.s)dan, o da babası İmam Muhammed Bakır (a.s)den şöyle nakletmektedir: Babam Hz. Ali bin Hseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: Ey oğlum şu beş kişiyle asla arkadaş olma, onlarla konuşma ve yoldaşlık etme. Ben, Ey babacığım onlar kimlerdir? diye sorunca da, şöyle buyurdu:

1-Yalancılarla arkadaş olmaktan sakın. Şphesiz ki yalancı kimse bir serap gibidir. Sana uzağı yakın gösterir, yakını da uzak gösterir.

2-Fasıklarla arkadaş olmaktan sakın, şphesiz ki fasık seni bir lokmaya hatta daha azına hi ekinmeden satar.

3-Cimri kimselerle de arkadaş olma. Şphesiz ki cimri de ihtiyacın olduğu zaman senden malını esirger.

4-Ahmak insanlarla da arkadaş olma, zira ahmak sana yardım etmek istese de zarar verir.

5-Sıla-ı Rahim etmeyen kimse ile de arkadaş olma, zira ben onun Kuran da yerde melun olduğunu gördm.

el-Kafi, c. 2, s. 641

 

* * *

 

202 :

! .

/ 12 / 197

202-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Ey Kumeyl her halinde hakkı söyle, muttaki insanları sev, fasıklardan uzak dur, mnafıklardan ayrıl ve hain insanlarla asla arkadaş olma.

Mstedrekl-Vesail, c. 12, s. 197

 

* * *

  

 

 

İnsanlara Hizmet Etmek

 

203 :

.

/ 194

203-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kardeşinden dnyalık bir hzn/sıkıntıyı gideren kimseyi, Allah da kıyamet gnnn hznnden kurtarır.

Şehabul-Ahbar, s. 194

 

* * *

 

204 :

.

/ 74 / 318

204-İmam Hseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: İnsanların sana muhta olması Allahın sana bir ihsanıdır. O halde Allahın nimetlerinden usanmayın (muhta insanlara yardımcı olun).

Biharul-Envar, c. 74, s. 318

 

* * *

 

205 :

  .

/ 74 / 166

205-Emirel-Mminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Sizden biri, Mslman kardeşinin ihtiyacı olduğunu teşhis ettiğinde onu ihtiyacı hususunda zorluğa dşrmesin. (hemen ihtiyacını karşılasın ve onu ihtiyacını dile getirmek zorunda bırakmasın.)

Biharul-Envar, c. 74, s. 166

 

* * *

 

206   ѡ     .

/ 74 / 382

206-İmam Sadık (a.s) babalarından, onlar da Resulullah (s.a.v)den şöyle nakletmektedirler: Her kim a bir mmini doyuracak olursa Allah azze ve celle onu cennet meyveleriyle doyurur. Her kim ıplak bir mmini giyindirirse, Allah da ona (cennette) ince ipek elbiseler giyindirir. Susuz bir mmini suvaran kimseyi de Allah mhrl halis bir ikiyle suvarır. Hakeza her kim mmin kardeşine yardım eder veya bir sıkıntısını giderirse Allah da hi bir gölgenin olmadığı gnde onu arşının gölgesinde gölgelendirir.

Biharul-Envar, c. 74, s. 382

 

 

* * *

 

20