EHL-İ BEYT VE EHL-İ SÜNNET EKOLLERİ

İTHAF

KİTABIN İÇERİĞİNE BİR BAKIŞ

GİRİŞ

Yıkıcı Dış Etkenler

MÜSLÜMANLARIN ARASINDAKİ İHTİLAFLI KONULAR VE SONUÇLARI

Mekke'ye İlk Yolculuğum

Mekke'ye İkinci Yolculuğum

ALLAH'IN BAZI SIFATLARI VE BU ALANDAKİ İHTİLÂFIN KAYNAĞI

Yüce Allah'ı Görme Hususunda

Yüce Allah'la Cennette Görüşmek

Bu Hadislerin Tevilindeki İhtilâf

Yüce Allah'ı Görme ve O'nun BazıSıfatları Hususundaki İhtilâfın Kaynağı

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE ALLAH'IN ONLARA ÖZGÜ KILDIĞI HUSUSLAR HAKKINDAKİ İHTİLÂFLAR VE KAYNAKLARI

a) Hz. Peygamber'den Kalan Şeylerle Teberrük Etmek

1- Hz. Peygamber'in Ağzının Suyuyla Teberrük

2- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Abdest Suyuyla Teberrük

3- Hz. Peygamber'in Başının ve Göğsünün Suyuyla Teberrük

4- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Saçıyla Teberrük

5- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Okuyla Teberrük

6- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Elinin Yeriyle Teberrük

b) Resulullah'tan (s.a.a) Şifâ Dilemek

1- Resulullah'ı (s.a.a) Yaratılışından Önce Aracı Kılmak

2- Hz. Resulullah'ı (s.a.a) Hayattayken Aracı Kılmak

3- Resulullah'ı (s.a.a) Hayatından Sonra Aracı Kılmak

Hz. Resulullah'ın (s.a.a) AmcasıAbbâs'tan Şefâat Dileme

Resulullah'ın (s.a.a) Özellikleri Konusundaki İhtilâfların Kaynağı

PEYGAMBERLER VE ALLAH'IN DİĞER SÂLİH KULLARINI ANMA PROGRAMLARI DÜZENLEMEK HAKKINDA

1- Makâm-ı İbrahim

2- Safâ ve Merve

3- Şeytan'ı Taşlama

4- Kurban Kesme

5- Hz. Âdem'in (a.s) Anısını CanlıTutma

Bir Ümmetin Uğursuzluğunun ve Kötülüğünün İzleri

Mekânın Uğurlu ve Uğursuz Olmasının Kaynağı

Cuma Gününün Kutluluk ve Bereketi

Ramazan Ayının Kutluluk ve Bereketi

PEYGAMBERLERİN MEZARLARI ÜZERİNE BİNA YAPMAK VE ORALARI İBADETGÂH EDİNMEK

Mezar, İbadet Yeri

İSLÂM'DA ÖLEN İÇİN AĞLAMAK

Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Ölen için Ağladığına Dair İslâm Metinlerinde Geçen Rivayetler

1- Resulullah'ın (s.a.a) Sa'd b. Ubâde'nin Hastalığında Ağlaması

2- Hz. Resulullah'ın (s.a.a), Oğlu İbrahim'in Ölümünde Ağlaması

3- Hz. Resulullah'ın (s.a.a), Torununa Ağlaması

4- Hz. Resulullah'ın (s.a.a), Sevgili Amcası Hz. Hamza'ya Ağlaması

5- Resulullah (s.a.a) Ölü Evine Yemek Temin Edilmesini Emrediyor

6- Hz. Resulullah (s.a.a) Yas Süresini Belirtiyor

7- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Cafer b. Ebutâlib'e (r.a) Ağlaması

8- Hz. Resulullah'ın (s.a.a), Torunu İmam Hüseyin'e (a.s) Ağlaması

Hz. Peygamber'in (s.a.a) Ağlamayı Yasakladığı İddia Edilen Rivayetin Kaynağı

 Bu Rivayetlerin Ortaya Koyduğu Sonuç

AYETLERİN TEVİLİNDE İHTİLÂF

Allah'tan Başkasından İstemek ve Allah'tan Başkasının Hükmü

a) Allah'tan Başkasını Çağırmak

b) Allah'tan Başkasının Hükmü

Bu İki Meseleye Muhaliflerin Cevabı

Yüce Allah'ın Mâlikiyeti

Yüce Allah'ın Yaratıcılığı

Yüce Allah'ın Şefâati

Yüce Allah'ın Velâyeti

Hz. Peygamber'i Çağırıp Ondan Bir Şey İstemek ve Onu Aracı Kılmak

İhtilafların İlk Ana Sebebi

1- Yaratılışın Başlangıcında

2- Geçmiş Ümmetlerde

3- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Döneminde

4- Asrımızda

İhtilafların İkinci Ana Sebebi

ÖZET

Bu Kitaptaki Bahis Metodumuz

İSLÂM ŞERİATININ KAYNAKLARI KONUSUNDA İKİ EKOLÜN GÖRÜŞÜ

GİRİŞ

İki Ekol Arasındaki İhtilâfların Kaynağı

ARAPÇA SÖZCÜKLER VE İSLÂMÎ ISTILAHLAR

Istılahları Tanıma

1- Arap Lügati

2- Şer'î Istılah veya İslâmî Istılah

3- Müteşerrianın (Şeriat Ehlinin) Istılahı veya Müslümanların Adlandırması

4- Hakikat ve Mecaz

Arapça Lügat Kitaplarının Derlenmeye Başlaması

1. BÖLÜM: SAHABÎLİK VE SAHABE

İKİ EKOLE GÖRE SAHABENİN TARİFİ

Ehlisünnet'e Göre Sahabe Kimdir?

Ehlibeyt Ekolü'ne Göre Sahabe Kimdir?

Hilâfet Ekolü'nde Sahabeyi Tanıma Yöntemi

Hilâfet Ekolü'ndeki Sahabeyi TanımaYöntemine Eleştiri

HİLÂFET VE İMAMET EKOLLERİNDE SAHABENİN ADALETİ

Hilâfet Ekolü'ne Göre Sahabenin Adaleti

İmamet Ekolü'ne Göre Sahabenin Adaleti

Münafıkla Mümini Ayırt etmenin Kıstasları

İKİ EKOL AÇISINDAN SAHABE KONUSUNUN ÖZETİ

Hilâfet Ekolü'ne Göre Sahabe ve Sahabenin Adaleti

Ehlibeyt ekolü'ne Göre Sahabe ve Sahabenin Adaleti

2. BÖLÜM: İMAMET VE HİLÂFET

1. KONU : İSLAM'IN İLK DÖNEMİNDE HÜKÜMETİ ELE GEÇİRME KONUSUNDA YAŞANAN TARİHÎ OLAYLAR

Resulullah'ın (s.a.a) Vasiyeti

Resulullah'ın (s.a.a) Vefatı ve Ömer'in Tepkisi

Sakife ve Ebu Bekir'e Biat

Resulullah'ın (s.a.a) Toprağa Verilişi ve Cenaze Törenine Katılanlar

Resulullah'ın (s.a.a) Defninden Sonra

Fâtıma'nın (s.a) Evine Sığınmak

Ebu Bekir'e Biat Etmeyenler

Ebu Bekir, Kendinden Sonra Hilâfete Ömer'i Tanıtıyor

Şûra ve Osman'a Biat

 İmam Ali (a.s) Hilâfeti Kendisine Bırakmayacaklarını Biliyordu

2: KONU İMAMET KONUSUNDA EHLİSÜNNET VE HİLÂFET EKOLÜ'NÜN GÖRÜŞÜ

Hilâfet Ekolü'nün Görüşü ve Delilleri

Ebu Bekir Açısından İmamet[375]

Ömer Açısından İmamet[377]

Hilâfet Ekolü Mensuplarının Görüşleri

Resulullah'a (s.a.a) Muhalefet Etse Bile İmama İtaat Farzdır!

Son Asırda Hilâfet Ekolü Mensuplarının İstidlalleri

İMAMET VE HİLÂFET KONUSUNUN ISTILAHLARI

 1- Şûra

2- Biat

3- Halife ve Yeryüzünde Allah'ın Halifesi

 Halife ve Hilâfet

Yeryüzünde Halifetullah (Allah'ın Halifesi)

Allah, Halifelerini Halkın Önderleri Kılmıştır

Mucize Allah'ın Halifelerine Mahsustur

Müslümanların Istılahında Halife ve Halifetullah

Halife Istılahının Hilâfet Ekolü'nden Ehlibeyt Ekolü'ne İntikali

4- Emirü'l-Müminin

5- İmam

6- Emir ve Ulu'l-Emr

a) Arap Lügatinde "Ulu'l-Emr"

b) Müslümanların Örfünde Ulu'l-Emr

c) İslâmî Naslarda Ulu'l-Emr

7- Vasi ve Vasiyet

 HİLÂFET EKOLÜ'NÜN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Hilâfet Konusunda Ömer ve Ebu Bekir'in Görüşü

Hilâfet Ekolü Mensuplarının Görüşü

1- Şûra İstidlalinin İncelenmesi

Kitap ve Sünnet'te Şûranın Delili

 Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Sahabelerle Müşaveresi

2- Biat İstidlalinin İncelenmesi

3- Ashabın Ameliyle İstidlalin İncelemesi

Şûra, Biat ve Ashabın Ameliyle İstidlalde Delil Olarak Nehcü'l-Belâğa'nın Gösterilmesinin İncelemesi

4- Zor ve Galebeyle Hilâfete Geçme Konusundaki İstidlalin İncelemesi

Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetine Muhalif Zalim Lidere İtaat

3. KONU

EHLİBEYT EKOLÜ AÇISINDAN İMAMET

İMAMET, İLÂHÎ AHİTTİR

EHLİBEYT'İN MASUM OLUŞU

Hz. Resulullah (s.a.a) ve Tathir Ayeti

RESULULLAH'IN (S.A.A) KENDİSİNDEN SONRAKİ HALİFELERİ TAYİN ETMEYE VERDİĞİ ÖNEM

Yakınlara Uyarı

Savaşlarda Resulullah'ın (s.a.a) Medine'de Kendi Yerine Geçirdiği Şahıslar

Hicretin İkinci Yılı

Hicretin Üçüncü Yılı

Hicretin Dördüncü Yılı

Hicretin Beşinci Yılı

Hicretin Altıncı Yılı

Hicretin Yedinci Yılı

Hicretin Sekizinci Yılı

RESULULLAH'IN (S.A.A) KENDİSİNDEN SONRAKİ VELİYY-İ EMR'İ TAYİN EDEN NASLARI

Önceki Ümmetlerde Vasiyet

1- Hz. Adem'in (a.s) Vasisi Şeys

2- Hz. Musa'nın (a.s) Vasisi Yu'şa b. Nun

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Vasisiyle Hz. Musa'nın Vasisinin Benzerlikleri

3- Hz. İsa'nın (a.s) Vasisi Şem'un

RESULULLAH'IN (S.A.A) KENDİSİNDEN SONRAKİ VASİSİ, VEZİRİ, HALİFESİ VE VELİAHDI

Resulullah'ın (s.a.a) Hadislerinde Vasi

Geçmiş Ümmetlerin Kitaplarında Vasiyet

Sahabe ve Tâbiînin Sözlerinde Vasiyet

2- Malik Eşter'in Sözlerinde Vasiyet:

3- Amr b. Hamık el-Huzaî'nin Sözlerinde Vasiyet:

4- Muhammed b. Ebu Bekir'in Mektubunda Vasiyet:

5- Amr b. As'ın Mektubunda Vasiyet:

6- İmam Ali'nin (a.s) Sözlerinde Vasiyet ve İstidlali:

7- İmam Ali'nin (a.s) Hutbelerinde Vasiyet:

8- İmam Hasan'ın (a.s) Hutbesinde Vasiyet:

9- Şiîlerin İmam Hasan'ın (a.s) Şehadetinden Dolayı İmam Hüseyin'e (a.s) Yazmış Oldukları Başsağlığı Mektubunda Vasiyet:

10- İmam Hüseyin'in (a.s) Hutbesinde Vasiyet:

11- Seffah'ın amcası Abbasî Halifesi Abdullah'ın İstidlalinde Vasiyet:

12- Muhammed b. Abdullah b. İmam Hasan'ın (a.s) Vasiyet Konusunda Mansur'a İstidlali:

13- Harun'un Ehlibeyt'in Vasiliğini İtirafı:

İmam Ali'nin (a.s) "Resulullah'ın Vasisi" Lakabıyla Meşhur Oluşu ve Bu Lakabın Sahabelerle Tâbiînin Şiirlerinde ve Lügat Kitaplarında Yayılışı

Cemel Savaşı Şiirlerinde "Vasi"[98]

İbn Abbas'ın Mektubunda "Vasi"

Abbasî Halifesi Me'mun'un Şiirinde "Vasi"

 Tarih Boyunca Ali'nin (a.s) "Vasi" Diye Meşhur Oluşu

HİLÂFET EKOLÜ MENSUPLARININ VASİLİK RİVAYETLERİNİ GİZLEME VE TEVİLİ YOLUNDAKİ BÜYÜK ÇABALARI

Aişe'nin Rivayeti, Ali'nin (a.s) Vasi Oluşuna Delildir

Aişe'yle Diğerlerinin Rivayetlerinin Mukayesesi

Aişe'nin Rivayetiyle İmam Ali'nin (a.s) Sözünün Karşılaştırılması

Aişe'den İki Ayrı Yerde, İki Çelişkili Hadis

İMAM ALİ'NİN (A.S) FAZİLETLERİNİN GİZLENMESİ, ONA LÂNET VE SÖVGÜNÜN YAYILMASI

Bu İki Konuşma Üzerine

Bu Hutbe Üzerine

Kureyş'in ve Ümeyye Oğulları'nın Siyaseti

Muaviye'nin Döneminde

Muaviye'nin İş Başına Gelişinden İtibaren Şam Halkının İmam Ali'ye (a.s) Kin ve Düşmanlık Besleyişi

Özetle Akabe Gecesi

Muaviye, Bunlarla Hangi Hedefi Güdüyordu?

Muaviye, Hâşim Oğulları'na Neden Kin Besliyordu?

Zübeyir Oğlunun Politikası

Abdulmelik ve Oğlu Velid'in Dönemi

Kureyş Siyasetinin İcrası Konusunda Haccac'ın Yaptıklarının Bir Bölümü

Haccac'ın Kardeşinin Yaptıklarından Bir Bölümü

Ömer b. Abdülaziz'in Hilâfeti Döneminde

Ümeyyeoğulları, İsmi "Ali" Olanları Öldürüyor

Abbasî Halifelerinin Siyaseti

1- Ulemanın Davranışı

2- Valilerin Davranışı

3- Halkın Davranışları

Mansur Abbasî'nin, Ehlibeyt'e Karşı İşlediği Cinayetlerden Biri

Bu İncelemenin Sonucu

Emevî Halifelerin İmam Ali'ye ve Onun Eserlerine Düşmanlığı

Ebu Süfyan Oğulları Hilâfetinde

 Abbasî Halifelerinin Siyaseti

• SÜNNET VE HADİSE YÖNELİK ON ÇEŞİT GİZLEME VE TAHRİF

• EHLİBEYT VE TAKİPÇİLERİNİN TUTUMU

HALİFELERİN, SİYASETLERİNE MUHALİF OLAN SÜNNET KARŞISINDAKİ TEPKİLERİ

On Çeşit Gizleme

1- Hadisinin Bir Bölümünü Silip Onun Yerine Anlaşılmaz Bir Söz Yerleştirmek

2- Silindiğine İşaret Ederek Sahabenin Siretinden Rivayetin Tamamının Silinişi

3- Hadisin Anlamının Tevil Edilişi

Bu Hadis Üzerinde Bir İnceleme ve Taberânî'nin Tevilinin İncelemesi

Vasiyet Anlamının Tevilinde Diğer Bilginlerin Şaşkınlığı

4- Silindiğine İşaret Etmeden Ashabın Sözlerinin Bir Bölümünün Silinişi

5- Silindiğine İşaret Etmeden Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinden Rivayetin Tamamının Silinmesi

6- Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinin Yazılmasının Engellenişi

7- Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinin Râvilerinin ve Rivayetlerinin Tezyif Edilişi

a) "Vasilik"ten Bahsedenlerin Kınanışı

2- Tâbiînden:

3- Ehlisünnet Halifeleri ve Mezhep İmamlarından Bazıları

4- Resulullah'tan (s.a.a) "Vasiyet" Hadisini Kaydeden Yazarlardan:

b) Hadis Râvilerini Yalanlamak

c) Hadis İmamlarını Yalanlamak

a) Hâkim Nişaburî

b) Şafiî

d) Sihah Yazarlarından Biri Olan Neseî'nin Katledilişi!

8- Kitaplarla Kütüphanelerin Yakılışı

9- Ashabın Tutumuyla İlgili Rivayetin Bir Bölümünün Silinip Tahrif Edilişi

10- Sahih Hadislerin Yerine Uydurma Hadislerin Yerleştirilişi

Birkaç Satırda Seyf b. Ömer et-Temimî

Seyf'in Hadislerinin Tarih-i Taberî'den Diğer Kaynaklara Geçmesinin Sebebi

İslâm'ın İlk Dönemlerinin Meşhur Âlimlerinin Seyf'in Rivayetlerini Seçmelerinin Nedeni

Sa'd'ın, Şarap İçen Ebu Mihcen'den Şer'î Haddi Kaldırışı

Esved Ansî'nin Rivayetinin İncelemesi

b) Rivayetin Metni

Bu Üçlü Toplantının Rivayetinin İncelemesi

Rivayetin Metninin İncelemesi

İrtidat Savaşları Rivayetlerinde Seyf'in Yalan ve Düzmeceleri

Akk ve Eş'arin Kabilelerinin İrtidadı ve Seyf'in Rivayetinde Resulullah'ın (s.a.a) Üvey Oğlu Tahir'in Haberi

Seyf'in Sözlerinde Tahir b. Ebu Hale

Seyf'in Rivayetlerinde Elyes'in Fethi ve Emğişya'nın Viran Edilişi

Ali'nin (a.s) "Vasi" Diye Meşhur Oluşu Hilâfet Ekolü'nün Sorunu

Seyf'in, "Vasilik" Sorununu Halletmeye Çalışması

Osman'ın Hilâfeti Dönemindeki Kargaşalarla İlgili Seyf'in Rivayetlerinin İncelemesi

1- Geçen Rivayetlerde Seyf'in Uydurmaları

2- Geçen Rivayetlerde Tahrif Örnekleri

Kargaşalar Meselesinde Seyf'in Rivayetleriyle Diğerlerinin Rivayetlerinin Mukayesesi

Ebuzer, Hac Mevsiminde Mina'da

Ebuzer Beytü'l-Haram'da

Ebuzer Mescid-i Nebi'de ve Diğer Yerlerde

Osman'ın Hilâfetinin Son Dönemlerindeki Kargaşa Ortamından Özet

Hilâfet Ekolü'nde Gizleme Çeşitleri Konusunun Özeti

Geçen Konuların Özeti ve Hakikatler

Vasiyet Konusuna Dönüş

Kaydedilmeyen Rivayetler

EHLİBEYT'İN ÖNDERLİĞİNE DAİR DİĞER NASLAR

Resulullah'ın (s.a.a) Vezir ve Yardımcısı

Resulullah'ın (s.a.a) Halifesi

1- Şikâyet Hadisi

İkinci Şikâyet

 Şikâyet Zamanı

2- Tarihi Belli Olmayan Diğer Naslar

HZ. ALİ'Yİ (A.S) VELÂYET VE HİLÂFET MAKAMINA ATAMAK, MÜSLÜMANLARA VASİ KILMAK İÇİN BÜYÜK TOPLANTI

Gadir-i Hum Olayı

Resulullah'ın (s.a.a) Ali b. Ebu Talib'e Taktığı Taç

Emirü'l-Müminin Ali (a.s) Halka Yemin Ettiriyor!

Vasi Tayininde Hz. Muhammed'le (s.a.a) Hz. Musa'nın (a.s) Ümmetinin Ortak Noktası

KUR'ÂN'DA VELÂYET VE ÖNDERLİK

Kur'ân'da Ali'nin (a.s) Velâyeti

Bu Ayetin Delaletine Yöneltilen Eleştiri

Ehlibeyt'in Nuh'un Gemisine ve İsrail Oğulları'nın Bağışlanma Kapısına Benzetilişi

Bu Rivayetin Kaynakları

İMAMLAR, ALİ (A.S) VE ONUN EVLÂTLARIDIR

Resulullah'ın (s.a.a) Mübelliğleri

Berâe (Tevbe) Sûresi'nin Tebliği

Resulullah'ın (s.a.a) Hadislerinde "minnî" (benden) Kelimesinden Maksat nedir?

 Resulullah'ın (s.a.a) İlminin Taşıyıcısı

 Ali (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) Terbiyesinde

RESULULLAH'IN (S.A.A) İKİ TORUNU

RESULULLAH (S.A.A), AHİR ZAMANDA MEHDİ'NİN (A.F) ZUHURUNU MÜJDELİYOR

Mehdi, Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeyti'ndendir

 Mehdi, Fâtıma'nın (s.a) Evlâtlarındandır

Mehdi, İmam Hüseyin'in (a.s) Soyundan

EHLİBEYT'İN İMAMETİ KONUSUNDAKİ NASLAR

Sekaleyn Hadisi

Ümmetin On İki İmamı Nasla Belirlenmiştir

Tevrat'ta Geçen 12 İmam

Bu Hadislerden Çıkan Netice

Hilâfet Ekolü'ne Mensup Ulemanın Bu Hadisin Yorumundaki Tutarsız Tavrı

1- Bu Sarih Hadisin İbn Arabî Tarafından Yorumlanış Şekli

2- Kadı İyaz Nasıl Yorumlamış?

3- Beyhakî'nin Bu Hadis Hakkında Görüşü

4- İbn Kesir'in Görüşü

5- İbn Cevzî'nin Görüşü

6- Diğerlerinin Görüşü

Hilâfet Ekolü Mensuplarının Senetlerinde On iki İmamın İsimleri

Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Halifeleri ve Vasiyleri Olan On iki İmam'ın Kimliği

Önemli Bir Uyarı

4. KONU

İSLÂM'IN İLK DÖNEMİNDE HÜKÜMETİ ELE GEÇİRMEK İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN TARİHÎ OLAYLAR

Resulullah'ın (s.a.a) Vefatı ve Ömer'in Tutumu

Benî Sâide Sakifesi ve Ebu Bekir'e Biat

Ömer'e Biat

Şûra ve Osman'a Biat

Emirü'l-Müminin Ali'ye (a.s) Biat

HİLÂFET EKOLÜ'NÜN İLERİ GELENLERİ AÇISINDAN HİLÂFET

1- Şûra

2- Biat

3 ve 4- Halife ve Emirü'l-müminin

5- İmam

6- Emr ve Ulu'l-Emr (Hükümet ve Emir Sahibi)

7- Vasi ve Resulullah'ın (s.a.a) Vasisi

HİLÂFET VE İMAMET KONUSUNDA HİLÂFET EKOLÜ'NÜN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

1- Şûra

2- Biat

3- Ashabın Ameli

İmam Ali'nin (a.s) Buyruğuyla İstidlal

Günahkâr Lidere İtaatin Farz Oluşu ve Onu Makamından Almanın Haram Oluşu!

EHLİBEYT EKOLÜ AÇISINDAN İMAMET

On Üç Asır Boyunca Hâkim Gücün Tutumları